• Naša základná škola je školou podporujúcou zdravie, realizuje národné, školské a predmetové projekty s prvkami:

    • zdravého životného štýlu
    • protidrogovej výchovy
    • čitateľskej, finančnej, prírodovednej, matematickej a informačnej gramotnosti
    • enviromentálnej výchovy
    • výchovy k manželstvu a rodičovstvu
    • prierezových tém Školského vzdelávacieho programu
    • výchovy k ľudským právam
    • projekty podporujúce záujmové vzdelávanie žiaka
     

    V školskom roku 2018/2019 sme zapojení do projektov:

    národné projekty  a projekty EÚ:

    • Podpora inklúzie v ZŠ
    • Moderná škola - Rozvoj čitateľskej, prírodovednej , matematickej a IKT gramotnosti 
    • Školské ovocie- zameraný na pravidelných dodávkach ovocia a zeleniy, ovocných štiav a šalátov do školských jedálni od slovenských výrobcov. Cieľom projektu  je zvýšiť konzumáciu ovocia a zeleniny u detí, zmeniť stravovacie návyky  a znížiť obezitu u detí a podporovať zdravú výživu
    • Praxou k zamestnaniu. Cieľom  je zvýšenie zamestnanosti mladých ľudí do 25 rokov. Naša škola získala vrámci projektu 2 asistentky učiteľa, ktoré budú pracovať s integrovanými žiakmi a žiakmi so špeciálnymi vzdelávacími potrebami.
    • Podpora polytechnického vyučovania na základných školách v Trenčianskom kraji. Cieľom projektu je zvýšenie záujmu žiakov o techniku a polytechickú výchovu. Vrámci projektu sme získali notebook a robotickú programovateľnú stavebnicu Lego Minstorms určenú na výuku programovania robotov.
    • Komlexný poradenský systém prevencie  a ovplyvňovania sociálno- patologických  javov  v školskom prostredí - národný projekt VÚDPaP
    • ​Zvyšovanie kvality vzdelávania  na základných a stredných školách  s využitím elektronického testovania -národný projekt
    • Profesijný a kariérny rast pedagogických zamestnancov - národný projekt
    • Národný program boja proti nadváhe a obezite
    • Hovorme o jedle
    • ​Recyklohry
    • Code- projekt v programovaní
    • enviromentálne projekty- Motýlia záhrada, Mravenisko
    • Medzinárodný deň školských knižníc
    • Záložka do knihy spája školy
    • Európsky týždeň športu
    • ​Modernizácia školských knižníc
    • ​​Noc s Andersenom
    • Noc čítania Biblie
    • Čas premien
    • Les ukrytý v knihách
    • medzinárodný projekt Jolly Phonics Programme around the World vo výučbe anglického jazyka
    • List ježiškovi
    • Hour of Code

    FINANČNÉ ZBIERKY:

    • Tehlička
    • Deň narcisov
    • Biela pastelka
    • Darček pod vianočný stromček

     

    V školskom roku 2017/2018 a 2016/2017 sme boli zapojení do projektov:

    • Národný program boja proti nadváhe a obezite

    • Komlexný poradenský systém prevencie  a ovplyvňovania sociálno- patologických  javov  v školskom prostredí - národný projekt VÚDPaP

    • ​Zvyšovanie kvality vzdelávania  na základných a stredných školách  s využitím elektronického testovania -národný projekt

    • ​KOZMIX- moja prvá škola - edukačný projekt pre  žiakov 1.-4. ročníka

    • Medzinárodný deň školských knižníc

    • Rok čitateľskej gramotnosti

    • Veselé čítanie s Osmijankom

    • Európsky týždeň športu

    • ​Modernizácia školských knižníc

    • ​Profesijný a kariérny rast pedagogických zamestnancov - národný projekt 

    • ​​Noc s Andersenom

    • Noc čítania Biblie

    • Čas premien

    • Les ukrytý v knihách

       

        FINANČNÉ ZBIERKY:

    • Tehlička

    • Deň narcisov

    • Biela pastelka

     

    ​v školských rokoch 2013/2014 , 2014/2015, 2015/2016 sme sa zúčastnili národných projektov :

    • Digitálne vzdelávanie pre všeobecnovzdelávacie predmety - Digipédia

    • Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

    • Aktivizujúce metódy vzdelávania

     

    školské projekty v školskom roku 2012/2013:

    • Indiánska  pasovačka -Projekt pre žiakov 1.-9. ročníka  bol venovaný poznávaniu života Indiánov, obsahoval aj športové  aktivity a aktivity  spojené s poznávaním prírody.

    • Zdravie a bezpečnosť na školách -tento projekt bol zameraný na rôzne športové aktivity.V rámci projektu sme uskutočnili stolnotenisový turnaj pre starších žiakov, šachový turnaj pre žiakov 5.-9. ročníka venovaný popularizácii tohto športu, olympijský test pre 5.- 9. ročník. Najúspešnejšie bolo družstvo 9.triedy, stretnutie s juniorskými reprezentantkami v behu na lyžiach Barborou Klementovou a Luciou Matuškovou.

     

    EKOSTOPA

    enviromentálny projekt zameraný na ochranu prírody, šetrenie s energiou a  separáciou odpadu

    Adopcia zvieratka ZOO Bojnice

     

    Noc čítania Biblie

    Projekt je zameraný na poznávanie biblických kníh a ich posolstva.

    eTwinning 

    fotografie z projektov si môžete pozrieť vo fotoalbume

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom
   • 0465465350 vedenie školy 0911 876 001 0904032102 ekonómka 0904 194 347 školská jedáleň
   • Školská 192/8, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom Slovakia
   • 36126721
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje