• Naším cieľom je, aby každý žiak zažil úspech
    • Naším cieľom je, aby každý žiak zažil úspech
    • Naším cieľom je, aby každý žiak zažil úspech
    • Naším cieľom je, aby každý žiak zažil úspech
    • Naším cieľom je, aby každý žiak zažil úspech
    • Naším cieľom je, aby každý žiak zažil úspech
    • Naším cieľom je, aby každý žiak zažil úspech
    • Naším cieľom je, aby každý žiak zažil úspech
    • Naším cieľom je, aby každý žiak zažil úspech
     • Zelená jar

      31. 3. 2023

      Jar je obdobím prebúdzania sa. Všetko navôkol sa zelená a rovnako sa zelenajú vysadené semienka na parapetách u tretiakov. Tematický celok rastliny prináša nielen potrebné teoretické informácie o rastlinách, ale predovšetkým užitočné informácie o zdravom životnom štýle, o ktorom sa dennodenne rozprávame. Jedným zo spôsobov ako vypestovať zdravú zeleninu i v zimnom období je klíčkovanie semien. Odporúčame vyskúšať. Chutila nám reďkovka aj fazuľka mungo.

     • Deň učiteľov

      30. 3. 2023

      28. marec v deň narodenín J.A.Komenského majú sviatok všetci učitelia. Naši žiaci pripravili peknú rozhlasovú reláciu a malé darčeky pre svojich pedagógov. Tretiaci potešili pani učiteľku a pripravili si zábavné aktivity pre ostatné deti podľa vyučovacieho plánu, aby sa pani učiteľka posadila na hodine slovenského jazyka a prírodovedy do školskej lavice a poriadne si oddýchla. Veľmi sa im to podarilo, bavilo ich to, ale zároveň usúdili, že bolo náročné opakovať niektoré pokyny pre žiakov viackrát.. Pozri fotogalériu Deň učiteľov.

     • Nový projekt zameraný na zlepšenie fyziologického vývoja detí

      29. 3. 2023

      Projekt "Sme v tom spolu"

      Projekt "SME V TOM SPOLU"

      O PROJEKTE

      Fakty o poruchách držania tela a fyziologického vývoja u naších detí sú alarmujúce. Slovenská značka zdravotníckych pomôcok Dynasit v spolupráci s fyzioterapeutkou Bc. Katarínou Hausnerovou a pedagogickými zástupcami základných škôl iniciovali projekt zameraný na základný audit aktuálneho stavu fyziologického vývoja žiakov základných škôl. Pilotný program projektu za významnej podpory pani riaditeľky Mgr. Ivany Škrteľovej prebehol na ZŠ Energetikov v Prievidzi. Odborným vyšetrenim sa u 53 žiakov II. ročníka zisťoval fyziologický stav z pohľadu držania tela a jeho odchýlok, symetrie postavenia jednotlivých častí tela, zakrivenia chrblice, svalovej a kĺbovej dynamiky, svalovej dysbalancie, vývinu chodidiel a klenby chodidiel a celkového vývinu osovo svalového aparátu. Cieľom programu je prevenciou alebo nápravami predísť záva

     • Zápis do 1.ročníka

      28. 3. 2023

      Oznam o zápise žiakov do 1. ročníka

      Základnej školy, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom

      Podľa § 20 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. V prípade, ak zákonný zástupca neprihlási svoje dieťa, ktoré dovŕši šesť rokov veku k 31. augustu 2023 (vrátane) a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole dopustí sa priestupku (alebo správneho deliktu, ak ide o právnickú osobu), za ktorý mu obec uloží pokutu podľa § 37 ods. 3 alebo § 37a ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospr

  • Partneri

   • Kamenec pod Vtáčnikom
   • Skola hrou
   • Testy Alf
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom
   • zskamenec@gmail.com
   • 0465465350 vedenie školy 0911 876 001 0904032102 ekonómka 0904 194 347 školská jedáleň
   • Školská 192/8, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom Slovakia
   • 36126721
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje