• Projekty

    • projekty v školskom roku 2023/2024:

     národné projekty/financované EU, minedu/:

         

     • NÁRODNÝ PROJEKT: Podpora inklúzie I.  II. , III.
     • NÁRODNÝ PROJEKT  : ŠKOLSKÉ OVOCIE
     • NÁRODNÝ PROJEKT  : KOMPLEXNÝ PORADENSKÝ SYSTÉM PREVENCIE A OVPLYVŇOVANIA SOCIÁLNO-PATOLOGICKÝCH JAVOV V ŠKOLSKOM PROSTREDÍ
     • NÁRODNÝ PROJEKT : ZVYŠOVANIE KVALITY VZDELÁVANIA NA ZÁKLADNÝCH A STREDNÝCH ŠKOLÁCH  S VYUŽITÍM ELEKTRONICKÉHO TESTOVANIA
     • NÁRODNÝ PROJEKT : Profesijný a kariérny rast pedagogických zamestnancov 

     školské projekty : 

     • Medzinárodný deň školských knižníc
     • Záložka do knihy spája školy
     • Florball Chalenge
     • Pošta Ježiškovi
     • Ozdob svoj vianočný stromček
     • Noc s Andersenom
     • Európsky týždeň športu
     • Oci,mami, cvičte s nami
     • Za život a rodinu
     • Tehlička 
     • Biela pastelka
     • Týždeň priateľstva
     • Noc čítania Biblie
     • Deň narcisov
     • Čas premien
     • Týždeň zdravej výživy
     • Ekostopa
     • Škola podporujúca zdravie

      

     realizácia  projektov v školskom roku 2022/2023:

         NÁRODNÝ PROJEKT   MODERNÁ ŠKOLA 2019-2022

     • projekt Školský program Európskej Únie
     • NÁRODNÝ PROJEKT: Podpora inklúzie I a II.
     • NÁRODNÝ PROJEKT  : ŠKOLSKÉ OVOCIE
     • NÁRODNÝ PROJEKT  : KOMPLEXNÝ PORADENSKÝ SYSTÉM PREVENCIE A OVPLYVŇOVANIA                  SOCIÁLNO-PATOLOGICKÝCH JAVOV V ŠKOLSKOM PROSTREDÍ
     • NÁRODNÝ PROJEKT : ZVYŠOVANIE KVALITY VZDELÁVANIA NA ZÁKLADNÝCH A STREDNÝCH ŠKOLÁCH  S VYUŽITÍM ELEKTRONICKÉHO TESTOVANIA
     • NÁRODNÝ PROJEKT : Profesijný a kariérny rast pedagogických zamestnancov 

     školský rok 2016/2017:

     • NÁRODNÝ PROJEKT  : KOMPLEXNÝ PORADENSKÝ SYSTÉM PREVENCIE A OVPLYVŇOVANIA                            SOCIÁLNO-PATOLOGICKÝCH JAVOV V ŠKOLSKOM PROSTREDÍ
     • NÁRODNÝ PROJEKT : Profesijný a kariérny rast pedagogických zamestnancov 
     • Rok čitateľskej gramotnosti
     • Medzinárodný deň školských knižníc
     • Florball Chalenge
     • Hravo čítame s Osmijankom
     • Pošta Ježiškovi
     • Ozdob svoj vianočný stromček
     • Noc s Andersenom
     • Európsky týždeň športu
     • Pohni kostrou
     • Oci,mami, cvičte s nami
     • Za život a rodinu
     • Tehlička pre južný Sudán
     • Biela pastelka
     • Týždeň priateľstva
     • Noc čítania Biblie
     • Deň narcisov
     • Čas premien
     • Týždeň zdravej výživy
     • Ekostopa
     • Škola podporujúca zdravie

      projekty v školskom roku  2015/2016:

     • NÁRODNÝ PROJEKT  : KOMPLEXNÝ PORADENSKÝ SYSTÉM PREVENCIE A OVPLYVŇOVANIA                            SOCIÁLNO-PATOLOGICKÝCH JAVOV V ŠKOLSKOM PROSTREDÍ

     gestor projektu : PaedDr. Martina Ezechiášová

     koordinátor projektu : Mgr. Helena Fábryová, výchovný poradca

     • Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

      

     • NÁRODNÝ PROJEKT : ZVYŠOVANIE KVALITY VZDELÁVANIA NA ZÁKLADNÝCH A STREDNÝCH šKOLÁCH   S VYUŽITÍM ELEKTRONICKÉHO TESTOVANIA

     - projekt ukončený 30.11.2015

          projekt realizoval NÚCEM Bratislava

          gestor projektu : PaedDr. Martina Ezechiášová

          Kľúčový cieľ projektu: Vytvorenie podmienok na postupné zapojenie všetkých základných a stredných škôl do elektronického testovania
     Financovanie: Európsky sociálny fond (85%), ŠR (15%),
     Operačný program: Vzdelávanie

     Termín realizácie: od 12.3. 2013 do 30.11. 2015

     Aktivity projektu:
     1. Vytváranie úloh a testov pre novú elektronickú databázu NÚCEM (tieto testy a úlohy budú pre širší rozsah vyučovacích predmetov a vzdelávacích oblastí a pre rôzne úrovne náročnosti. Nová databáza NÚCEM = testy a úlohy pre učiteľov, školy a národné merania t.j. Testovanie 9 a Testovanie 5. Zavádzanie elektronického testovania na monitorovanie úrovne vedomostí, zručností a kľúčových kompetencií žiakov, sledovanie trendov kvality škôl

     v šk.roku 2014/2015 sme sa zapojili do skúšobného elektronického testovania žiakov vo vybraných triedach 5.-9. ročníka pre predmety matematika, anglický jazyk, biológia

     skali sme  licenčné oprávnenia k etestovaniu pre 19 počítačov.

      

      
     • NÁRODNÝ PROJEKT: ELEKTRONIZÁCIA VZDELÁVACIEHO SYSTÉMU REGIONÁLNEHO ŠKOLSTVA -   Projekt realizoval MŠVVaŠ SPR a Európsky sociálny font. projekt je ukončený 

     Najvýznamnejšie prínosy projektu :akcelerácia procesu zavádzania elektronizovaných služieb a digitálnych interaktívnych technológií do škôl,aktívne používanie a lepšia dostupnosť digitálnych technológií,rozšírenie ponuky digitálnych vzdelávacích obsahov vytváraných na báze a v súlade so Štátnym vzdelávacím programom.

     V rámci projektu sme  2014 získali 2 dotykové interaktívne tabule,2 notebooky a projektory, ktoré  slúžia v edukačnom procese .Aktivity projektu realizujeme v rámci výuky od šk. r. 2014/15.

      

     • NÁRODNÝ PROJEKT  : MODERNÉ VZDELÁVANIE – DIGITÁLNE VZDELÁVANIE PRE VŠEOBECNOVZDELÁVACIE PREDMETY-  projekt ukončený 2015

      cieľom je inovácia obsahu a metód výučby, skvalitnenie výstupov vzdelávania .Projekt  umožní učiteľom flexibilne používať digitalizovaný obsah učiva a viesť hodiny vysoko interaktívnou formou. Učitelia sa zároveň aktívne podieľali na tvorbe digitálneho obsahu predmetov.. 

      www.digipedia.sk

     V rámci projektu sme získali :interaktívnu tabuľu,notebook so softvérom a ozvučenie učebne. Koordinátorka projektu na našej škole Ing. Eleonóra Borovičková sa podieľala na tvorbe edukačných materiálov-DVO z fyziky a chémie.Získanú  IT techniku aj edukačné materiály  edukačného portálu Digipédie využívame na hodinách prírodovedných predmetov. Projekt realizuje CVTI SR a Európsky sociálny font

      

     • NÁRODNÝ PROJEKT : Profesijný a kariérny rast pedagogických zamestnancov 

     projekt  realizuje MPC od 15. 10. 2009. V rámci tohto projektu  4 pedagógovia absolvovali prípravné atestačné vzdelávanie k 1. atestačnej skúške  a 2 získali 1.kvalifikačnú  atestáciu. 6 pedagógovia absolvovali prípravné atestačné vzdelávanie k 2.atestačnej skúške. a získali 2.kvalifikačnú atestáciu .

     NÁRODNÝ PROJEKT : Aktivizujúce metódy vo výchove

     ukončený 2015

     • Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť-  Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.
       V rámci projektu sme získali bezdotykovú interaktívnu tabuľu  sprojektorom,s ktorou budú pracovať najmä žiaci 4.,5. a 6. ročníka.

     projekty v školskom roku 2015/2016:

     • Pošta Ježiškovi
     • Ozdob svoj vianočný stromček
     • Noc s Andersenom
     • Tehlička
     • Týždeň priateľstva
     • Noc čítania Biblie
     • Pola radí deťom
     • Les ukrytý v knihách
     • Deň narcisov
     • Čas premien
     • Týždeň zdravej výživy
     • Ekostopa

     Dlhodobé projekty:

     • Infovek- ukončený
     • Škola podporujúca zdravie
     • Ekostopa
     • Čas premien

      

     školské projekty v školskom roku 2014/2015

     • Týždeň zdravej výživy
     • Prváci sadia stromček
     • Ekostopa
     • Zomierajú postojačky- eko výtvarná súťaž
     • Medový deň
     • Separujeme
     • Noc čítania Biblie 
     • Tehlička
     • Deň narcisov

     projekty v školskom roku 2013/2014 :

     • Tehlička  pre Angolu 2014
     • Týždeň športu
     • Týždeň zdravej výživy
     • Prváci sadia stromček
     • Ekostopa
     • Zomierajú postojačky- eko výtvarná súťaž
     • Adopcia zvieratka ZOO Bojnice
     • Medový deň
     • Separujeme
     • Oci,mami, cvičte s nami
     • Noc čítania Biblie 
     • Indiánska pasovačka

      

     projekty v školskom roku 2012/2013:

     • Týždeň športu
     • Modrý kruh- projekt venovaný diabetes
     • Prváci sadia stromček
     • Ekostopa
     • Zomierajú postojačky- eko výtvarná súťaž
     • Adopcia zvieratka ZOO Bojnice
     • Noc čítania Biblie 
     • Oci ,mami, cvičte s nami
     • Indiánska pasovačka-     Projekt Indiánska pasovačka je zameraný na spoznávanie života severoamerických Indiánov.

     Deti  rôznymi aktivitami a  hrami získajú poznatky o pôvode Indiánov, indiánskych kmeňoch,o ich odeve, šperkoch,indánskom jedle,spôsobe lovu,komunikácie,o náboženstve, zvykoch,písme a pod. 

     Žiaci šiesteho ročníka kreslili animované obrázky na tému Život Indiánov v programe Logo Motion

                      

     Žiaci si pozreli legendárny film Winetou.Mladší žiaci kreslili obrázky zo života Indiánov. 

     Starší žiaci upravovali svoje fotografie v programe RNA na indiánsky motív a robili koláže.

     Žiaci 3. a 4. ročníka kreslili na hodinách informatickej výchovy obrázky s indánskou tématikou a písali o Indiánoch v maľovanom čítaní.

     Na hodinách výtvarnej výchovy sme si vyrobili pekné indiánske čelenky a tričká.Vytvorili sme i malé típí a postavičky do indiánskej osady.Každá trieda si nakreslila alebo vyrobila svoj totém a vymyslela názov triedneho kmeňa.

         

     Žiaci 8. ročníka zasiali bylinky do kvetináčov.  

     práce žiakov 4 .-8.ročníka

                

       žiaci 5.triedy vytvorili prezentácie  o živote Indiánov :IndianiNikolas.pptIndiani.ppt , Indiani-Benkova.ppt Indiani_Marek_Kovac.pptx  Indiani_dorka.pptxIndiani_ziju_v_3.docxIndianska_pasovacka_(2).doc

     Fotografie a výtvarné práce z projektu si môžete pozrieť vo fotoalbume  https://zskamenec.edupage.org/album/?#gallery/200 

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom
   • 0465465350 vedenie školy 0911 876 001 0904032102 ekonómka 0904 194 347 školská jedáleň
   • Školská 192/8, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom Slovakia
   • 36126721
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje