• Harmonogram

    •  TESTOVANIE 9 - 2020 a prijímacie skúšky na SŠ :

     1.   Riaditeľ SŠ zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu. Súčasne zašle SŠ tieto kritériá v elektronickej podobe vo formáte PDF do príslušného ŠVS, kde sa tieto kritériá zverejnia aj na web stránkach ŠVS za celé Slovensko.
     2.  Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.
     3.  ZŠ odošle prihlášky na SŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.
     4.  Talentové skúšky sa uskutočnia v dňoch             
     5. SŠ zverejnia kritériá na netalentové odbory. Súčasne zašlú SŠ tieto kritériá v elektronickej podobe vo formáte PDF do príslušného ŠVS, kde sa tieto kritériá zverejnia aj na web stránkach ŠVS za celé Slovensko.          

            Súhrnné informácie o možnostiach štúdia na SŠ v nasledujúcom školskom roku prináša pravidelne aktualizovaný súbor publikácií: „Ako na stredné školy?“ zverejnený na www.cvtisr.sk v časti Školstvo/Regionálne školstvo.

     · Testovanie 9 - 2020

              Termín:   Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ (Testovanie 9-2020, T9-2020) sa uskutoční 1. apríla 2020 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra Na testovaní sa zúčastnia žiaci 9. ročníka ZŠ a 4. ročníka gymnázií s 8-ročným vzdelávacím programom, vrátane žiakov so ŠVVP,

                             - náhradný termín Testovania 9-2019 sa uskutoční 15. a 16. apríla 2020 (streda, štvrtok)

     viac na https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9

     • · Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné

     odbory (na netalentové odbory).

     •    · Riaditeľ ZŠ odošle prihlášky žiakov na SŠ, vrátane 8. ročných  gymnázií.

         1.   k o l o  p r i j í m a c í c h  s k ú š o k    :zverejníme        

                      (vrátane 8. ročných gymnázií)         

                2.   k o l o  p r i j í m a c í c h  s k ú š o k    

     • Zápisný lístok si prevezme zákonný zástupca žiakampo rozhodnutí o prijatí žiaka na strednú školu u výchovnej poradkyne.

     Legislatíva:

     Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonovv znení neskorších predpisov

     Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 314/2008 Z. z. o stredných školách a o zozname študijných odborov a učebných odborov, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania.

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom
   • 0465465350 vedenie školy
    0911 876 001
    0904032102 ekonómka
    0904 194 347 školská jedáleň
   • Školská 192/8,
    972 44 Kamenec pod Vtáčnikom
    Slovakia
   • 36126721
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje