• Školské kolo Baltie

     • V utorok 4. apríla 2023 sa uskutočnilo školské kolo v programovaní Baltie, ktorého sa zúčastnilo 12 žiakov 1.-6. ročníka. V kategórii A(1.-3. ročník) boli najúspešnejší : 1. Stanislav Pohliad a 2. Eliška Nechalová obaja z 2. triedy, v kategórii B(4.-6. ročník : 1.Adela nechalová 5. trieda, 2. Patrik Komžík 5. trieda a 3.  Damián Borecký 6. trieda. Uvedení riešitelia nás budú reprezentovať na krajskom kole v Čereňanoch. Do fotogalérie bol pridaný nový album Školské kolo Baltie.

     • Zápis do 1.ročníka

     • Zápis detí do prvého ročníka sa uskutoční  dňa 13. apríla 2023 (t.j. vo štvrtok) od 10,00 hod. v budove základnej školy, v učebni 1. triedy.

      Oznam o zápise žiakov do 1. ročníka

      Základnej školy, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom

       

      Podľa § 20 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. V prípade, ak zákonný zástupca neprihlási svoje dieťa, ktoré dovŕši šesť rokov veku k 31. augustu 2023 (vrátane) a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole dopustí sa priestupku (alebo správneho deliktu, ak ide o právnickú osobu), za ktorý mu obec uloží pokutu podľa § 37 ods. 3 alebo § 37a ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“) vo výške od 30 eur do 331,50 eur, a to aj opakovane.

      Riaditeľka školy oznamuje že:

      Zápis žiakov do 1. ročníka 

      Základnej školy, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom

       pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční

      dňa 13. apríla 2023 (t.j. vo štvrtok) od 10,00 hod.

      v budove základnej školy , učebni 1. triedy.

       K zápisu prídu rodičia /zákonní zástupcovia/ aj s dieťaťom. 

      Zákonní zástupcovia si so sebou prinesú:

      - občiansky preukaz rodiča (zákonného zástupcu),

      - rodný list dieťaťa.

      Prihlášku  do prvého ročníka je možné vyplniť elektronicky na stránke školy v sekcii ,,Elektronická prihláška“,   resp.  kliknutím na odkaz: 

     • Zelená jar

     • Jar je obdobím prebúdzania sa. Všetko navôkol sa zelená a rovnako sa zelenajú vysadené semienka na parapetách u tretiakov. Tematický celok rastliny prináša nielen potrebné teoretické informácie o rastlinách, ale predovšetkým užitočné informácie o zdravom životnom štýle, o ktorom sa dennodenne rozprávame. Jedným zo spôsobov ako vypestovať zdravú zeleninu i v zimnom období je klíčkovanie semien. Odporúčame vyskúšať. Chutila nám reďkovka aj fazuľka mungo.

     • Deň učiteľov

     • 28. marec v deň narodenín J.A.Komenského majú sviatok všetci učitelia. Naši žiaci pripravili peknú rozhlasovú reláciu  a malé darčeky pre svojich pedagógov. Tretiaci potešili pani učiteľku a pripravili si zábavné aktivity pre ostatné deti podľa vyučovacieho plánu, aby sa pani učiteľka posadila na hodine slovenského jazyka a prírodovedy do školskej lavice a poriadne si oddýchla. Veľmi sa im to podarilo, bavilo ich to, ale zároveň usúdili, že  bolo náročné opakovať niektoré pokyny pre žiakov viackrát.. Pozri fotogalériu  Deň učiteľov.

     • Nový projekt zameraný na zlepšenie fyziologického vývoja detí

     • Projekt "Sme v tom spolu"

      Projekt "SME V TOM SPOLU"

      O PROJEKTE

      Fakty o poruchách držania tela a fyziologického vývoja u naších detí sú alarmujúce. Slovenská značka zdravotníckych pomôcok Dynasit v spolupráci s fyzioterapeutkou Bc. Katarínou Hausnerovou a pedagogickými zástupcami základných škôl iniciovali projekt zameraný na základný audit aktuálneho stavu fyziologického vývoja žiakov základných škôl. Pilotný program projektu za významnej podpory pani riaditeľky Mgr. Ivany Škrteľovej prebehol na ZŠ Energetikov v Prievidzi. Odborným vyšetrenim sa u 53 žiakov II. ročníka zisťoval fyziologický stav z pohľadu držania tela a jeho odchýlok, symetrie postavenia jednotlivých častí tela, zakrivenia chrblice, svalovej a kĺbovej dynamiky, svalovej dysbalancie, vývinu chodidiel a klenby chodidiel a celkového vývinu osovo svalového aparátu. Cieľom programu je prevenciou alebo nápravami predísť závažným vývojovým poruchám osovo-svalového aparátu a zabezpečiť tak zdravý telesný vývoj u detí.

      ČO ZÍSKAJÚ RODIČIA?

      INDIVIDUÁLNE VYŠETRENIE SVOJHO DIEŤAŤA PRIAMO V ŠKOLE A POČAS VYUČOVANIA.

      Deti sa nevyšetrujú skupinovo ale individuálne, sériou vyšetrení s ohľadom na jedinečnosť každého dieťaťa a vyšetrernia prebiejajú priamo v škole.

      KOMPLEXNÚ SPRÁVU O AKTUÁLNOM STAVE FYZIOLOGICKÉHO VÝVOJA DIEŤAŤA.

      Rodičia obdržia mailom súhrnnú správu z vyšetrení svojho dieťaťa.

      DOPORUČENIA PRE KOREKCIU A PREVENCIU VÝVOJOVÝCH PORÚCH

      Návrh doporučení pre rodičov a pedagogických pracovníkov o sústave cvičení, aktivít a pomôcok pre korekciu negatívnych návykov dieťaťa v oblasti jeho telesného vývoja.

      AKÉ SÚ ZISTENIA Z VYŠETRENÍ?

      Výsledky z fyziologických vyšetrení skupiny detí v rámci pilotného programu projektu SME V TOM SPOLU potvrdzujú odborné štatistiky, ktoré ukazujú na veľmi negatívny trend vo fyziologickom vývoji osovo-svalového aparátu detí. Čísla ukazujú, že až 68,6% detí spadá do skupín so stredne chabým a výrazne chabým držaním tela. V detaile sú to stredne vážne a vážne deformity, ktoré sa bez aktívneho zásahu a korekcií budú zhoršovať a s vysokou pravdepodobnosťou budú mať výrazný zplyv na kvalitu ďalšieho života a budú spôsobovať ďalšie zdravotné komplikácie. Hovoríme hlavne o odchýľkach v postavení hlavy, trupu a končatín, nízkej svalovej sile hlbolkého stabilizačného systému - CORE, oslabenom brušnom svalstve a celkovej svalovej dysbalancii, častom zlom postavení kĺbov dolných končatín v osi,  odchýľkach v predo-zadnom zaskrivení chrbtice, častm bočnom vychýlení chrbtice (SKOLIÓZY), častej až výraznej prítomnosti celkovej hypermobility kĺbov a väzov, zlej koordinácii s balancovaním, padnutých klenbách chodidiel a častom chybnom postavení členkového kĺbu. 

       

      UKÁŽKOVÉ FOTO Z VYŚETRENÍ

       

      Výsledky sú alarmujúce a je na mieste akútne sa zaoberať týmto spoločenským problémom. Deti samotné si neuvedomujú s akými nesprávnymi návykmi je spätý ich život. Preto je dôležité aby sme my rodičia za pomoci pedagógov a aj odborníkov boli tí, ktorí sa pokúsia o zmenu. Počúvajme odborníkov a buďme aktívni a dôslední v aplikovaní zmien v živote naších detí. Môžeme začať hneď jednoduchými aktivitami ale aj pomôckami. Deti ale aj my dospelí trávime najviac času v dni sedením a keď nesedíme, tak chodíme. A to sú práve dve oblasti, ktoré majú aj zásadný vplyv na fyziologický vývoj detí. Deti majú vo viac ako 90% poroblémy s vývojom klenby chodidla (tzv. ploché nohy) a to má náväzne vplyv na nesprávny vývoj vnútorného stabilizačného systému a celkové držanie tela. Tradičné statické sedenie v "zamknutej" polohe s nesprávnym držaním tela a ochabnutým svalstvom zase sprevádza deti viac ako 8 hodín denne. Preto odborníci odporúčaju hneď a preventívne nasadiť preventívne korekčné ortopedicke pomôcky pre správny vývoj klenby chodidla (ortopedické vložky) a zdravé aktívne sedenie na nestabilnej podložke (napr. Dynasit). Linka na prihlásenie dieťaťa do projektu:

       

       

     • Biblická olympiáda- dekanátne kolo

     • V utorok 28. marca 2023 sa v Cirkevnej základnej škole sv. Jána Krstiteľa Partizánskom uskutočnilo dekanátne kolo biblickej olympiády. Naše družstvo - Nina Nechalová 9. trieda, Adela Nechalová 5. trieda a Damián Borecký 6. trieda zvíťazilo a postúpilo do diecézneho kola. Našim biblickým olympionikom blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy! Do fotogalérie bol pridaný nový album Biblická olympiáda- dekanátne kolo .

     • Matematický klokan

     •  27. marca 2023 sa uskutočnila obľúbená  súťaž Matematický klokan, ktorej sa zúčastnili žiaci 1.-9. ročníka. V rôznych vekových kategóriách riešili matematické úlohy, hádanky a príklady.  

     • Vlastivedná vychádzka

     • Štvrtácka vlastivedná vychádzka viedla jarnými lúkami na Farmu pod Vtáčnikom. Vypočuli sme si zaujímavú  prednášku o výrobe syra a mliečnych výrobkov. Navštívili sme aj maštale s kravičkami, ovečkami a malými jahniatkami. Pozrite si fotoalbum Vlastivedná vychádzka.

     • Deň vody

     • Viete, že voda patrí medzi najvzácnejšie potraviny a suroviny? Viete, že až 2,5 miliardy ľudí trpí smädom?  Viete ako sa čistí voda? 22. marca 2023 sme oslávili Deň vody  ochutnávkami minerálok,  ochutenú citrónom, bylinkami alebo pomarančom. A nielen to ! Naši siedmaci si pripravili pre svojich mladších kamarátov pokus- malú "domácu čističku vody" a krátke prezentácie o úprave povrchovej vody a o čistení odpadovej vody. Fotografie z tejto akcie si pozrite vo fotoalbume Deň vody.

     • Vítanie jari

     • Rozlúčka so zimou a vítanie jari sa u starých Slovanov spájala s topením Moreny. Aj žiaci 1.-4. ročníka si pripomenuli tradíciu pálenia a hádzania vládkyne zimy a smrti do kamenčianskeho potoka. Zima,  prepusti už vládu jari !  Do fotogalérie bol pridaný nový album Vítanie jari

     • Naše úspechy v bežeckom lyžovaní

      • 26. marca 2023 sa uskutočnili Majstrovstvá Slovenska v  bežeckom lyžovaní na Štrbskom Plese. Naša žiačka Sára Nechalová sav disciplíne  tím šprint a 4km klasicky.umiestnila na peknom 6. mieste. Blahoželáme !
      • V nedeľu 12. 3. 2023 sa naša žiačka Sára Nechalová  (7. trieda) zúčastnila celoslovenskej súťaže v bežeckom lyžovaní Slovenský pohár na Skalke pri Kremnici. V náročnej konkureciii 4km klasickou technikou s hromadným štartom sa umiestnila na peknom 3. mieste. Sáre blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. 
      • Máme za sebou ďalší "perný" športový víkend. Dvojdňové preteky v bežeckom areáli Levoča Nordic centrum boli pre nás veľmi úspešné. Žiačka Sára Nechalová si na trati 2km klasicky vybojovala skvelé 2. miesto so stratou len 5 sekúnd na vedúcu pretekárku. V nedeľu absolvovala preteky na tej istej trati avšak voľnou technikou v silnej konkurencii vynikajúce 5. miesto. Ďakujeme za reprezentáciu a držíme palce aj naďalej.
      • Prvé preteky v tejto zimnej sezóne pri Dobšinej - Snow park ľadová - 21.1.2023. Naša žiačka Sára Nechalová v behu na lyžiach klasickou technikou obsadila veľmi pekné 5. miesto. A príkladom jej šiel aj tréner a učiteľ zároveň František Klement ktorý v behu na lyžiach voľnou technikou obsadil tiež 5. miesto. Obom pretekárom srdečne gratulujeme.Do fotogalérie bol pridaný nový album Lyžiarska sezóna je už tu !.
     • zbierka Tehlička pre Angolu

     • V pôstnom období sa každoročne zapájame do finančnej zbierky Tehlička, ktorú organizujú Saleziáni. Tento rok chceme pomôcť našim kamarátom v Angole, aby sa mohli učiť v novej škole. 

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom
   • 0465465350 vedenie školy 0911 876 001 0904032102 ekonómka 0904 194 347 školská jedáleň
   • Školská 192/8, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom Slovakia
   • 36126721
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje