• Otvorená hodina v prvej triede

     • 2. novembra 2023 mali naši prváčikovia vzácnu a milú návštevu. Pripravili si otvorenú hodinu pre svojich starých rodičov a rodičov. Pri príjemnom pohostení čajíkom a koláčom ukázali ako vedia čítať, písať, a počítať. Vo fotoalbume Otvorená hodina v prvej triede.si môžete pozrieť fotografie z posedenia so starými rodičmi. 

     • Jesenná súťaž: O najkrajšiu jesennú dekoráciu

     • Ktorá je najkrajšia? Zaznievali detské hlasy na školskej chodbe. Do hlasovacej schránky zašušťali papieriky s číslami a hlasovanie o najkrajšiu jesennú dekoráciu bolo ukončené. A kto vyhral? Žiacke hlasy rozhodli, že sa im najviac páčila ozdobená tekvica druháčky Romanky Radošovej, pletená tekvica deviatačky Mii Švandovej a jesenná dekorácia piataka Samuela Mihálika. Okrem víťazov boli odmenení všetci, ktorí sa zapojili do súťaže . Vo fotogalérii   Jesenná súťaž: O najkrajšiu jesennú dekoráciu si môžete pozrieť výstavku, lmomenty z hlasovania a vyhodnotenia. 

     • Šarkaniáda

     • Ranný dážď nás nevystrašil a vietor sa nedal zahanbiť. I slniečko sa ukázalo, aby sa pozrelo, aké šarkany lietajú nad kamenčianskou školou. V utorok 24.10.2023  sa po dlhom čase opäť uskutočnila šarkaniáda . Žiaci 1.-4. ročníka si pripravili šarkanov tých najrozličnejších tvarov, podôb a farieb. Našu radosť z lietania šarkanov si môžete pozrieť vo fotoalbume Šarkaniáda.

     • Posedenie s dôchodcami

     • 23. októbra 2023 sme pozvali naše bývalé kolegyne a kolegov - učiteľky a pracovníkov školy, ktorí sú na zaslúženom dôchodku na malý kultúrny program a posedenie. Vo fotogalérii  Posedenie s dôchodcami si môžete pozrieť fotografie z proagramu

     • Tvorivé dielne so starými rodičmi

     • Zaujímavú pozvánku dostali starí rodičia našich štvrtákov: Prídite na tvorivé popoludnie! Starí otcovia a staré mamy veru nelenili a prišli tvoriť jesenné dekorácie, vyrezávať tekvicových strašiakov a  posedieť  si so svojimi milými ratolesťami  pri čajíku. Pozrite si štvrtácke jesenné Tvorivé dielne so starými rodičmi.

     • Október - mesiac úcty k starším

     • V októbri pripravujeme pre našich starých rodičov triedne besiedky s malým programom a pohostením. A nielen to! Prváci a druháci nakreslili verné portréty svojich starých rodičov, tretiaci a siedmaci vyrobili pre starkých  malé darčeky. Veď naši starkí si to zaslúžia ! Pozrite si fotoalbum  Október - Mesiac úcty k starším.

     • zbierka Biela pastelka

     • Finančná zbierka Biela pastelka je venovaná slabozrakým a nevidomým. V našej škole prebehla  zbierka  od 22. 9.2023 (piatok)  do 29.9.2023 (piatok). Všetkým štedrým darcom ďakujeme!

      pozrite si nový album zbierka Biela pastelka.

     • Účelové cvičenia

     • Účelové cvičenia pre žiakov svojimi užitočnými informáciami a praktickými aktivitami pripravujú deti do situácií bežného života osobitným spôsobom. Tento rok sme si pripravili tieto témy: dopravná výchova, evakuácia, bylinky a životný štýl,  orientácia v prírode, varovné signály, prvá pomoc, obväzové techniky a streľba zo vzduchovky. Žiaci 1.-7. ročníka absolvovali jednotlivé stanovištia, na ktorých sa naučili rýchlo sa pobaliť pri evakuácii, orientovať sa v prírode a na mape, obväzovať zranené končatiny, bezpečne sa správať na ceste, poznávať bylinky zrakom, chuťou i vôňou, presne strieľať na cieľ, poskytnúť umelé dýchanie, rýchlo a správne privolať pomoc.  Vo fotogalérii  si môžete pozrieť fotografie vo fotoalbume Účelové cvičenia.

     • Beh SNP v Zemianskych Kostoľanoch

     • V piatok 22. 9. 2023  sa viac ako polovica žiakov  1.-9. ročníka zúčastnila Behu SNP v Zemianskych Kostoľanoch. Medzi ocenených patria: Tomáš Ďurta/2.tr./ 2.miesto, Adam Žigmund/5.tr./ 1. miesto, Karolína Píšová/5.tr./ 3.miesto, Ema Fábryová/7.tr./ 3.miesto,  Alex Nevidal/4.tr./ 3.miesto. Oceneným bežcom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy! Pozrite si naše športové zápolenie i úspechy vo  fotoalbume Beh SNP v Zemianskych Kostoľanoch.

     • Prváci sadili stromčeky

     • Naši prváci sú veľmi aktívni a radi pomáhajú. S  pani učiteľkou Mgr. I.Halačovou  a pánom učiteľom Mgr. F. Klementom zasadili podľa  školskej tradície v našej  Lesanke 2 nové stromčeky- smrek a borovicu. Všetci sme zvedaví  ako stromčeky budú rásť, mocnieť a ako sa im bude dariť.  Pozrite si fotoalbum Prváci sadili stromčeky.

     • Slávnostné otvorenie školského roka

     • Brány našej školy sa otvorili 4. septembra 2023 a privítali všetkých žiakov, rodičov a priaznivcov našej školy. Po slávnostnom príhovore pani riaditeľky PaedDr. Martiny Ezechiášovej nasledoval krátky kultúrny program, ktorý so žiakmi  pripravila pani učiteľka Mgr. Kornélia Krištofová. Noví prváčikovia sa predstavili starším kamarátom a nedočkavo sa rozbehli do  triedy, kde ich čakala pani učiteľka Mgr. Iveta Haláčová s novučkými šlabikármi. Všetkým žiakom, učiteľom a nepedagogickým pracovníkom prajeme úspešný školský rok 2023/2024!

       

       Do fotogalérie bol pridaný nový album Slávnostné otvorenie školského roka.

     • Oznam slávnostné otvorenie školského roka

     • Škola volá.

      Vážení rodičia, milí žiaci, 

      Brány školy sa otvoria  v pondelok 4. septembra 2023,kedy bude   slávnostné otvorenie školského roku 2023/2024  o 9,00 hod. v budove školy. V tento deň školská jedáleň nevarí a nebude v prevádzke ani školský klub detí.

     • Žiadosť rodiča dieťaťa o poskytnutie dotácie na stravu

     • Žiadosť rodiča o poskytnutie dotácie na stravu dieťaťa od 01.09.2023

      Informácia o poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 01.09.2023 na deti, ktoré navštevujú  základnú školu[1]

       

      V zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, je možné dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) poskytnúť na dieťa, ktoré navštevuje   základnú školu (ďalej len „ZŠ“), ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu požiada o poskytnutie dotácie na stravu.

      Dotácia na  stravu sa poskytuje v sume:

      • 2,10 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na prvom stupni a odobralo obed,
      • 2,30 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na druhom stupni a odobralo obed.

      V súvislosti s poskytovaním dotácie na stravu si Vás dovoľujeme tiež informovať, že:

      • za vyučovanie v ZŠ sa považuje aj individuálne vzdelávanie bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v ZŠ, pričom dotáciu na stravu je možné poskytnúť len v prípade, ak obed pre dieťa bude odobratý v školskej jedálni,  
      • dotáciu na stravu je možné poskytnúť na dieťa aj v prípade, ak sa dieťa nestravuje v zariadení školského stravovania z dôvodu, že zdravotný stav dieťaťa podľa posúdenia ošetrujúceho lekára– špecialistu (napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ, alergológ a pod.) alebo lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria, si vyžaduje osobitné stravovanie a zariadenie školského stravovania nevie zabezpečiť takéto diétne jedlo. Podmienkou však je, že o stravovanie v školskej jedálni požiadate  a dieťa bude  zaradené do zoznamu stravníkov s tým, že školská jedáleň nevie zabezpečiť diétnu stravu (dieťa si diétnu stravu prinesie na konzumáciu v rámci obeda do  ZŠ).

      Ak dieťa navštevuje a máte záujem o poskytovanie dotácie na stravu na  dieťa, je nevyhnutné požiadať o dotáciu na stravu, a to na nižšie uvedenom tlačive (návratka), ktorú žiadame doručiť zariadeniu školského stravovania alebo schránky pri hlavnom vchode školy, a to najneskôr v termíne do 07.08.2023. V prípade, že dieťa sa v školskej jedálni nestravuje, je zároveň potrebné požiadať, aby dieťa bolo zaradené do zoznamu stravníkov (zariadenie školského stravovania, ako prílohu tejto informácie, môže rodičovi zaslať aj zápisný lístok stravníka alebo uviesť iný obvyklý spôsob zápisu na stravovanie).

      V prípade, ak nedoručíte túto návratku zariadeniu školského stravovania v stanovenom termíne, na  dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravu, až kým v priebehu školského polroka o dotáciu na stravu nepožiadate. Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu je možné odvolať. 

      [1] Je na rozhodnutí zriaďovateľa školy, akú formu prejavenia záujmu o poskytnutie dotácie na stravu na dieťa použije (v zápisnom lístku na stravovanie alebo na samostatnom tlačive, pričom môže ísť o písomnú alebo elektronickú formu, napr. prostredníctvom Edupage), avšak zriaďovateľ školy musí mať jednoznačne preukázané, že rodič dieťaťa podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách požiadal o poskytnutie dotácie na stravu.

      Príhlášku vypĺňajú aj rodičia prvákov nastupujúcich od 1.9.2023.

      Prihlášku si môžete stiahnúť a vyplniť tu: 

     • Slávnostné ukončenie školského roka

     • A už je to tu, toľko sme sa jej báli, záverečná.... takto spievali naši deviataci, keď sa lúčili so školou. Veru, je to tak, školský rok ubehol ako voda v kamenčianskom potoku. Rozdané vysvedčenia, kvietok vďaky a prázdninový úsmev na tvári . Vo fotoalbume  slávnostné ukončenie školského roka.si môžete pozrieť fotografie z kultúrneho programu na konci školského roka a deviatacku rozlúčku so školou.

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom
   • 0465465350 vedenie školy
    0911 876 001
    0904032102 ekonómka
    0904 194 347 školská jedáleň
   • Školská 192/8,
    972 44 Kamenec pod Vtáčnikom
    Slovakia
   • 36126721
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje