• Letná škola nás baví !

     • Aj počas tohoročných prázdnin sme sa zapojili do projektu Letná škola. Našich žiačikov a žiakov čakajú dva turnusy. Pripravené sú pre nich zaujímavé aktivity: návšteva hvezdárne, výlety do prírody, návšteva kostola, tvorivé dielne, spoločné hry, riešenie hlavolamov, kváskovanie, plstenie  a mnohé malé i veľké prekvapenia. Deti  budú v aktivitách Letnej školy hravou formou rozvíjať aj prírodovednú, matematickú a čitateľskú  gramotnosť. Veď presvečte sa s nami vo fotogalérii Letná škola nás baví !

     • Informácie k letnej škole

     • Informácie pre účastníkov letnej školy

      Vážení rodičia,

      prosíme Vás o vyplnenie nasledujúcich dokumentov. Tieto dokumenty sú potrebné k nástupu vášho dieťaťa na letnú školu. Vyplnené dokumenty môžete dať pedagogickému zamestnancovi pri prvom nástupe dieťaťa na letnú školu, alebo zaslať vyplnené a podpísané na mailovú adresu školy, resp. na EduPage.

      Dokumenty sú v prílohe tejto správy. Ďakujeme.

      vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_ziaka.docx

      informovany_suhlas_letna_skola.docx


     • Informácie o zmene dotácie na stravovanie žiakov

     • Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa  (dotácií na stravu) v školskom roku 2021/2022

       

      V zmysle Zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudne účinnosť 01.08.2021, a tiež v znení jeho právnych úprav

      • Zákon č. 417/2020 Z. z. zo dňa 17.12.2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dotáciách
      • návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dotáciách, ktorý bol schválený NR SR dňa 22.06.2021 (predmetný návrh zákona zatiaľ nebol podpísaný prezidentkou SR)

      sa ukončuje plošné poskytovanie dotácií na stravu v základnej škole a v poslednom ročníku materskej školy.

      V školskom roku 2021/2022 sa dotácia poskytuje:

      1. V zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách na každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a v MŠ alebo v ZŠ je najmenej 50% detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi;
      2. V zmysle § 4 ods. 3 písm. b)zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima;
      3. V zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje ZŠ alebo posledný ročník MŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku (deti bez daňového bonusu),táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.

       

      Vážení rodičia!

      Uvedomujeme si, že je čas prázdnin a dovoleniek, ale vzhľadom na časté legislatívne zmeny a termíny, ktoré musí základná škola  ako právny subjekt dodržiavať, Vás prosíme o porozumenie a súčinnosť.

      V prípade, že sa Vás po zmene okruhu oprávnených detí bod 3 bezprostredne dotýka, pošlite nám prosím vyplnené čestné prehlásenie do 31.7.2021 na email: zskamenec@gmail.com.

      Čestné prehlásenie je prílohou tohto oznamu a bude k dispozícii aj v priestoroch obecného úradu, kde ho môžete priamo vyplniť. cestne_vyhlasenie_(stravovanie).docx

      Ďakujeme

     • Šiestaci navštívili obecný úrad

     • 23. 6. 2021 v rámci vyučovania občianskej náuky navštívili šiestaci náš obecný úrad. Pred budovou  nás milo privítala a milo sprevádzala Ing. Iveta Rybárová. Pán starosta, Ing. Dušan Ďuriš, nám porozprával o zaujímavej a zodpovednej práci starostu obce, ako funguje samospráva. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavého o  realizácii projektoch. Viaceré z projektov sa týkajú rozvoja našej školy a sú financované z eurofondov.Pani Soňu Kožákovú sme videli priamo pri práci, pri overovaní podpisov. Na pamiatku nám pán starosta podaroval perá s logom obce a pani Dana Borková nás obdarovala sladkosťami. Ani my sme nezabudli na pracovníkov obecného úradu a darovali sme im vlastnoručne vyrobené pozdravy. Všetkým ďakujeme za prijatie!  Pozrite si fotografie z malej exkurzie vo fotoalbume Šiestaci navštívili obecný úrad.

     • Roztrhlo sa vrece s projektami

     • Druháci vytvorili krásne projekty naše liečivé byliny. Veru za tak krásne vylisované bylinky by sa nedali zahanbiť ani starší žiaci! Žiaci tretieho ročníka si pripravili originálny projekt- Moja časová priamka. Žiaci 4. ročníka si pripravili zaujímavé projekty  z prírodovedy -Prírodné spoločenstvá. Naučili sa, ako sa jednotlivé zložky prírody vzájomne ovplyvňujú a ako súvisia pri spolužití s ľuďmi. Výstupnou úlohou pre žiakov  bolo vybrať si zviera a  prehľadne popísať výzor zvieraťa prostredníctvom pojmového mapovania.  Žiaci sa naučili  vyhľadávať  podstatné informácie z textu a obsahovo i štylisticky ich správne sformulovať. Zároveň mali možnosť kreatívne uplatniť svoje estetické cítenie. Aj takto spĺňame kľúčové ciele vzdelávania, medzi ktoré patrí  rozvíjanie čitateľskej gramotnosti a porozumenia textu. Vo fotogalérii Roztrhlo sa vrece s projektami si pozrite zaujímavé projekty našich mladších žiakov.

     • Oznam pre rodičov a žiakov školy.

     • Vážení rodičia!

      Vzhľadom na pretrvávajúce vysoké teploty a riziko prehriatia organizmu detí je od 23.6.2021 skrátené vyučovanie žiakov v škole.

      Žiaci I.stupňa budú končiť o 11:15 hod. a žiaci II. stupňa o 11:40 hod. ŠKD bude  otvorená do 15:30 hod.

      Tieto opatrenia budú platiť až do konca školského roku. 

     • Súťaž ENGLISH STAR

     • Už tradične sa zapájame do medzinárodnej súťaže v znalostiach anglického jazyka  Englishstar. Tento rok sa súťaž uskutočnila 17.6.2021. Súťažilo 29 žiakov 3.-8. ročníka. O úspešných riešiteľoch vás budeme informovať v septembri.  Vo fotoalbume Súťaž English star si môžete pozrieť "anglické zápolenie" našich štvrtákov

     • Deň otcov

     • Dnes 20. júna je Deň otcov.

      Všetkým otcom, oteckom a tatino prajeme všetko najlepšie: zdravie, lásku, vďačnosť a úctu. Žiaci našej školy pripravili rozhlasovú reláciu pre oteckov. Môžete si ju vypočuť dnes o  16:00 hodine, bude ju vysielať miestny rozhlas. 

     • Fotografovanie tried

     • Milí rodičia, oznamujeme vám, že v  pondelok 14. 6. 2021 sa budú fotografovať triedy. Fotografia s rozmermi 13x18 bude stáť 1,50€. Je možnosť fotografovať aj deti individuálne alebo skupiny detí (kamaráti, súrodenci). 

     • Návšteva ZOO Bojnice

     • My, žiaci 1.-4. ročníka, sme sa v piatok 4. júna 2021 zúčastnili výletu do ZOO Bojnice. Pekné slnečné a teplé počasie nám prialo a vylákalo von z klietok  a skrýš takmer všetky zvieratá: Slniace sa surikaty, štebotavé vodné vtáky, škriekajúce papagáje, lenivé levy, ba aj nezbedné opice. Bolo čo obdivovať ! Fotografie  z nášho vydareného výletu si môžete pozrieť vo fotoalbume Návšteva ZOO Bojnice.

     • Vyhodnotenie súťaže iBobor

     • V tomto školskom roku prebehla informatická súťaž iBobor elektronicky. Do súťaže sa zapojilo 12 žiakov 2.-8. ročníka. 10 žiakov sa stalo úspešnými riešiteľmi: Drobec:  Damien Guzma 2.trieda, Bobríci : D.Borecký, M.Marko, M.Bartolen, E.Fabryová, N.Sokolová 4. trieda,  N.Machová, S.Kubasák 5.trieda,  Benjamín: J. Kubasák 7.trieda, Kadeti: V.Lukáčová a E. Vážanová 8.trieda. Úspešným riešiteľom blahoželáme ! Pozrite si vyhodnotenie vo fotoalbume Vyhodnotenie súťaže iBobor.

     • Dopravné upozornenie

     • Upozorňujeme rodičov- vodičov, ktorí dopravujú  deti do školy na zmenu : v čase od 7:00 do 8:00 a od 11:00 do 14:00 je zákaz vjazdu na ulicu Školská  z bezpečnostných dôvodov ostatných detí. Za pochopenie ďakujeme. 

     • Deň detí

     •  Medzinárodný Deň detí sme  oslávili tak ako sa na deti patrí: hrami, športom a sladkosťami , ktoré venovalo ZRŠ . Starší žiaci 8. a 9. ročníka pripravili zaujímavé aktivity- úlohy rozdelené do 10 stanovíšť: preťahovanie lanom, hod loptičkou do šaša, lyžičkové preteky, hľadanie a skladanie slov, hádanky, hádzanie kruhov , futbalovú abecedu, hod na basketbalový kôš, skok vo vreci. Skupinky detí viedli skúsení animátori- naši siedmaci.  Všetci sme si tento krásny radostný deň užili do sýtosti ! Vo fotoalbume  Ako sme oslávili MDD si môžete pozrieť fotografie.

     • Deň rodiny

     • V nedeľu 15. mája sme oslávili Deň rodiny. Naši prváci sa nedali zahanbiť a vytvorili krásne práce s tématikou naša rodina na výlete. Ich práce si môžete pozrieť vo fotoalbume  Deň rodiny.

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom
   • zskamenec@gmail.com
   • 0465465350 vedenie školy 0911 876 001 0904032102 ekonómka 0904 194 347 školská jedáleň
   • Školská 192/8, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom Slovakia
   • 36126721
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje