• Záložka do knihy spája školy

     • "Z dieťaťa, ktoré číta raz bude človek, ktorý myslí." Mnohí naši žiaci veľmi radi čítajú a používajú prirodzene aj záložku do knihy.  Aj v tomto  školskom  roku sme vytvorili záložky do knihy pre žiakov zo Základnej školy Jeseník . Boli nielen pekne ozdobené kresbičkami,ale aj milými veršíkmi o čítaní. Dúfajme, že naši moravskí kamaráti z nich budú mať rovnako veľkú radosť,akú sme mali my z ich zásielky. Tvorivé záložky si môžete pozrieť vo fotoalbume Záložka do knihy spája školy 

     • Oznam pre rodičov

     • Prosíme rodičov, ktorí vozia svoje deti do školy autom,

      aby z dôvodu bezpečnosti ostatných detí, nezachádzali autom

      až do areálu školy. Ďakujeme za ochotu a za pochopenie.  

     • ROZHODNUTIE MŠVVaŠ SR

     • Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní  s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania rozhoduje  pre základné školy:

      •  mimoriadne prerušuje skupinové vyučovanie v základných umeleckých školách,
      •  mimoriadne prerušuje záujmové vzdelávanie v školách a školských zariadeniach; riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností záujmové vzdelávanie dištančnou formou

      1. výlety a exkurzie,
      2. športové výcviky a školské športové súťaže,
      3. pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode,
      4. kurzy na ochranu života a zdravia,
      5. kurzy pohybových aktivít v prírode,
      6. saunovanie,
      7. dni otvorených dverí

      do termínu skončenia výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie.

      • Zároveň oznamujeme rodičom, že nosenie rúšok je povinné od 12.10.2020 aj na prvom stupni základnej školy. Preto žiadame zákonných zástupcov aby svoje deti vybavili 2 rúškami. 
     • Začiatok nového školského roka 2020/2021

     • Streda 2. septembra 2020 nebola obyčajná, ale mimoriadna. Prečo? Opäť sa po letných prázdninách otvorila brána našej základnej školy. Mimoriadna bola aj pre mimoriadnu situáciu, ktorú spôsobila druhá vlna ochorenia Covid 19. Úsmevy, privítania a radosť na tvárach najmenších žiačikov- prváčikov i starších žiakov  veru nechýbali. Všetci sme sa na nich po dvojmesačnej prestávke veľmi tešili. Pani riaditeľka PaedDr. Martina Ezechiášová sa všetkých žiakom, rodičom prvákov,a zamestnancom školy  prihovorila mimoriadne cez školský rozhlas a všetkým zaželala úspešný nový školský rok. Vo fotogalérii Začiatok nového školského roka 2020/2021 si môžete pozrieť dojmy z prvého školského dňa.

     • Informácie k otvoreniu školského roka

     • Otvorenie školského roka 2020/2021 je dňa 2.9.2020 (streda) o 8,30 hod.

      Nástup žiakov do školy je povinný.

      Otvorenie školského roka sa uskutoční individuálne v jednotlivých triedach bez sprievodcov, okrem žiakov 1. ročníka, ktorých môže sprevádzať jeden zákonný zástupca s rúškom.

      Žiaci do budovy školy vstupujú  nasledovne:

       6. až 9. ročník cez hlavný vchod a ročníky 1. až 5.   cez  pravý bočný únikový východ.

      Pri oboch vstupoch  do budovy školy bude vykonaný ranný filter (meranie teploty bezdotykovým teplomerom) a povinná dezinfekcia rúk.

      Vstup do budovy školy je možný len s rúškom.

      Pred vstupom do budovy školy sú žiaci povinní odovzdať vyplnený a zákonným zástupcom podpísaný zdravotný dotazník a vyhlásenie o bezinfekčnosti. Bez podpísaných tlačív žiak nemôže vojsť do budovy školy.

      Prvý školský deň sa v školskej jedálni nevarí a nie je v činnosti ani školský klub detí. 

     • Začiatok nového školského roka

     • Brány našej základej školy sa opäť otvoria v stredu 2.septembra 2020 o 8:30 hod. Tešíme sa na vás!

      Všetkým žiakom prajeme radostný a úspešný školský rok 2020/2021!

      Učiteľom a zamestnancom školy prajeme veľa síl, entuziazmu, radosti a spokojnosti! 

     • Oznam - separovaný zber

     • Riaditeľstvo základnej školy oznamuje rodičom a občanom Kamenca pod Vtáčnikom ,že sa dočasne  pozastavuje zber všetkých druhotných surovín (papier, elektrospotrebiče,..) v našej základnej škole, preto prosíme aby ste  nenosili  do areálu základnej školy  žiadne druhorné suroviny.  Za pochopenie ďakujeme.

     • Informácie pre rodičov a žiakov pred nástupom do školy.

     • Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy zdravotný dotazník a vyhlásenie, že dieťa neprejavuje príznaky akútneho ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Nástup žiakov do školy je povinný.

      Priloha_c.1-_Vyhlasenie_rodica_zac.sk.rok.docx​​​​​​​

      Priloha_c._2_-Vyhlasenie_bezinfekc._zac.rok.docx

      Začiatok školského roku je 2.9. (t.j. streda) 2020 o 8,30 hod.

      Zákonný zástupca


      • Zodpovedá za dodržiavane hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).  
      • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
      •  Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2020/2021.
      •  Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy čestné prehlásenie (príloha č.1)alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 2).  
      • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.
      • Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
      • Pri ceste do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.
      • Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú s výnimkou žiakov prvého ročníka základnej školy. Žiaka môže v budove školy sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca.
      •  Odporúčame minimalizovanie zhromažďovania osôb pred základnou školou.
     • Letná škola nás baví !

     • Projekt Letná škola sa v našej škole uskutočnil v termíne od 10.08. do 14.08.2020. Zúčastnilo sa jej 17 detí  1. - 6. ročníka pod vedením pani učiteľky Mgr. Zuzany Babničovej Kytkovej. Každý deň bol nabitý zaujímavými vzdelávacími aktivitami. V pondelok sme sa učili, ako sa v minulosti vyrábali knihy.Každý žiak si vyrobil svoj prázdninový denník, do ktorého si zaznamenával zážitky a poznatky z každého dňa. Naším prvým záznamom bolo zbieranie liečivých  byliniek a vyhľadávanie  informácií o nich v atlase liečivých rastlín. V utorok sme sa učili spracovať ovčie rúno: čistiť, česať, plstiť,priasť. V stredu sme spoločne hľadali poklad, pričom sme si "potrápili "hlavičky pri riešení matematických úloh a rôznych hádanok, ktoré nás viedli k nájdeniu pokladu. Po posilnení sa sladkou odmenou z pokladu sme si do denníčkov urobili ďalší záznam a nalepili vysušené bylinky. Vo štvrtok  k nám  zavítalo planetárium z Hvezdárne Partizánske. Po prezentácii sme si s lektormi zopakovali i rozšírili naše vedomosti o vesmíre. Vyrobili sme si aj vesmírnu sondu a na školskom dvore sme spoločne odpalovali rakety. V piatok sme privítali pána keramikára, ktorý nám porozprával o histórii a vývoji hrnčiarstva. Každý z nás si vytočil na hrnčiarskom kruhu svoj vlastný hrnček či misku. Na záver letnej školy každý žiak dostal tričko ako spomienku na krásny prázdninový zážitok.  Vo fotogalérii Letná škola nás baví ! si môžete pozrieť  fotografie.

     • Oznam rodičom

     • Riaditeľka školy oznamuje rodičom, že letná škola sa v čase od 17.8.2020 do 21.8.2020 nebude konať z dôvodu nízkeho počtu prihlásených žiakov. 

     • Slávnostné ukončenie školského roka

     • Koniec školského roka sme oslávili, ako sa patrí: slávnostným príhovorom pani riaditeľky PaedDr. Martiny Ezechiášovej,  hudobným vystúpením mladších žiačok a pani vychovávateľky, vyhodnotením a odmenením najlepších žiakov. Záver patril už tradične deviatakom, ktorí sa veselo rozlúčili s učiteľmi, mladšími kamarátmi a všetkými, ktorí ich sprevádzali 9 rokov. Vo fotogalérii Slávnostné ukončenie školského roka si pozrite fotografie 

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom
   • zskamenec@gmail.com
   • 0465465350 vedenie školy 0911 876 001 0904032102 ekonómka 0904 194 347 školská jedáleň
   • Školská 192/8, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom
   • 36126721
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje