• Odmena pre krúžok Ľúbime kvások

     • O činnosti krúžku Ľúbime kvások sa dozvedeli aj propagátorky kváskovania na Slovensku a autorky knihy Kváskovanie Naty Žúreková Štefková a Ing. Daniela Rau. Veľmi sa potešili malým-veľkým pekárskym úspechom našich žiačikov a poslali im 20kg múky. Veľmi nás to potešilo. To sa bude kváskovať v novom školskom roku !   Vo fotogalérii Odmena pre krúžok Ľúbime kvások nájdete  fotografie krúžku.

     • OZNAM

     • Vážení rodičia, milí žiaci.

      Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020 sa uskutoční 30.6. 2020 o 9,00 hod. v budove školy. Príchod žiakov je o 8,30 hod. Je nutné, aby každý žiak mal svoje rúško. V tento deň sa nevarí a  ŠKD nie je v prevádzke. Žiaci budú odchádzať zo školy po odovzdaní vysvedčení triednymi učiteľmi približne o 10,30 hod.

     • 2% z dane. Ešte stále nám môžete pomôcť!

     • Vážení rodičia a priatelia školy,

      pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

       

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

      Finančné prostriedky budú použité na:

      ·         skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole

      ·         skvalitnenie vybavenia školy

      UPOZORNENIE COVID-19

      Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov je možné podať do konca druhého kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie.

      Príklad: vláda vyhlási skončenie pandémie v júli 2020, vyhlásenie spolu s potvrdením treba podať do 30. septembra 2020.

      Viac informácií:

      Údaje o prijímateľovi:

      Obchodné meno: Rodičovské združenie pri  ZŠ a MŠ v Kamenci pod Vtáčnikom

      IČO: 37913328

      Právna forma: Občianske združenie

      Sídlo: Školská 192/8,  Kamenec pod Vtáčnikom, 97244 

       

       

       

       

     • Škola v prírode sa presúva!

     • Vážení rodičia a žiaci.

      Z dôvodu mimoriadnej situácie súvisiacej s karanténnymi opatreniami COVID-19 sa  škola v prírode pôvodne plánovaná na obdobie od 11.05.2020 do 15.05.2020 presúva na obdobie od 21.09.2020 do 25.09.2020.

      Na základe uvedeného, ak bola naplánovaná škola v prírode a v období mimoriadnej situácie ju nebolo možné uskutočniť (t.j. použiť príspevok), príspevok pôvodne pridelený na žiakov štvrtého ročníka bude možné použiť na týchto žiakov v nasledujúcom školskom roku (t.j. keď budú žiakmi piateho ročníka), avšak s obmedzením do 31. decembra 2020 (týka sa to žiakov, ktorí si dotáciu už v predchádzajúcom štvorročnom období nevyčerpali). Ostatné podmienky  účasti v škole v prírode zostávajú nezmenené. 

     • Baltie 2020 školské kolo

     • Vo štvrtok 25. júna 2020 sa uskutočnilo školské kolo programátorskej súťaže Baltie. Zúčastnili sa ho 8 žiakov 2.-8. ročníka, ktorí súťažili v 3 vekových kategóriách. Krajské kolo sa uskutoční v septembri. Do galérie Baltie 2020 školské kolo boli pridané fotografie.

     • Matematický klokan

     • Aj  tento školský rok sme sa zapojili do obľúbenej matematickej súťaže Matemartický klokan. Tento rok sa súťaž konala on -line a zúčastnilo sa jej 25 žiakov 1.-7.ročníka.  Matematický klokan 

     • Oznam pre rodičov a žiakov 6.-9. ročníka

     • cestne_prehlasenie_rodica.pdf

      Žiadame Vás, aby ste si dôsledne preštudovali nasledujúce pokyny, riadili sa nimi a dôsledne ich dodržiavali:  

      • Nástup žiakov 6. až 9. ročníka od 22.06.2020 je dobrovoľný a je zisťovaný dotazníkom pre  rodičov pomocou aplikácie EduPage.  
      • Žiaci ročníkov 1.-5. budú mať v tomto období  štyri vyučovacie hodiny denne, žiaci 6.-9. ročníka 5 vyučovacích hodín denne.
      • Triedni učitelia podajú informácie o rozvrhu v jednotlivých triedach do konca týždňa prostredníctvom elektronickej komunikácie.
      • Žiaci, ktorí sa nezúčastnia vyučovacieho procesu v škole budú vzdelávaní tak, ako je to pri ich neprítomnosti v štandardnom režime napr. chorobe, resp. podľa možností školy a vyučujúcich. 
      • Nástup žiakov do školy je  o 7:30 hod.
      • Žiaci na začiatok vyučovania čakajú pred hlavným vchodom, kde bude vykonaný vstupný zdravotný filter.
      •  Do budovy školy rodičia vstupovať nesmú!
      • Odporúčame minimalizovanie zhromažďovania osôb pred základnou školou .

      Harmonogram vyučovania:

               1. hodina    07.45 hod. -  08.30 hod.

               2. hodina    08.40 hod. -  09.25 hod. 
               3. hodina    09.45 hod. -  10.30 hod.
               4. hodina    10.40 hod. -  11.25 hod.

               5.hodina     11.35 hod. -  12.20 hod.

      Rodič:

      • zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).  
      • zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.
      • zodpovedá za dodržiavanie pokynov riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky základnej školy do konca školského roku 2019/2020. 
      • predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha dokumentu).  V prípade, že nemáte možnosť vytlačiť toto vyhlásenie, dostane ho dieťa pri nástupe do školy a je potrebné ho doniesť podpísaný na druhý deň.
      • v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
      • zabezpečí pre dieťa prezuvky.
      • oznámi neprítomnosť dieťaťa v škole a odhlási dieťa do 7,30 hod. z obeda v školskej jedálni. Obedy sa nesmú preberať zákonným zástupcom ani počas prvého dňa neprítomnosti dieťaťa na vyučovaní. 

      V Kamenci pod Vtáčnikom, 16.6.2020             PaedDr. Martina Ezechiašová
                                                                                       riaditeľka školy

       

      Čestné prehlásenie je v prílohe tohto dokumentu: 

       

     • Prvácke projekty

     • Aj naši šikovní prváci majú radi projekty. Vytvorili ich neúrekom: Deň Zeme, Deň vody, Moje obľúbené zvieratko, Živočíchy našej prírody, Vítame jar. Pozrite si tvorivosť našich prváčikov vo fotogalérii  Prvácke projekty boli pridané fotografie.

     • Máme úspešnú riešiteľku chemickej olympiády

     • 6. 5.2020 sa uskutočnilo okresné kolo chemickej olympiády dištančnou on line formou. Žiačka 9.triedy Lucia Benková  sa stala úspešnou riešiteľkou. Lucii blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme jej v štúdiu na strednej škole veľa úspechov!

     • OZNAM RODIČOM

     • Riaditeľka  a zriaďovateľ Základnej školy, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom oznamujú, že vyučovanie pre žiakov 1. - 5. ročníka začne znovu 1.6. 2020  v rozsahu 4. vyučovacie hodiny denne.

      Školský klub detí bude otvorený pre žiakov 1.- 4. ročníka  do 15,30 hod. Ranná prevádzka družiny nebude. V prevádzke bude aj ŠJ pre žiakov, ktorí sa zúčastnia vyučovania.

      O organizácii vyučovania budeme informovať na stránkach školy.

      Zároveň oznamujeme, že spúšťame on-line prieskum záujmu rodičov o umiestnenie dieťaťa v škole, ŠKD a stravovanie v ŠJ pomocou aplikácie EduPage.

     • Dobrá rada je nad zlato, čítajte knihy!

     • Vo fotogalérii Dobrá rada je nad zlato, čítajte knihy!  si pozrite tvorivé nápady našich tretiakov 

           Všetko je tak, ako má byť. Pre dobré zdravie je veľmi dobré prijať chod vesmíru. Veríme, že mnohí z vás počas povinnej karantény našli v sebe rôzne talenty a využili voľný čas na relax a tvorivosť v rôznych oblastiach. My, tretiaci, sme počas tejto doby stihli s pani učiteľkou prečítať našu povinnú Čítanku pre tretí ročník ZŠ. Aby sme si svoje čitateľské schopnosti rozšírili, začali sme čítať Studničku. Je to staršie vydanie Čítanky pre 2. ročník z roku 1996. Zistili sme, že čítanie z nej je pohodové.

           Knihy sú skvelé. Nielenže nám otvárajú bránu k múdrosti a rozširujú naše obzory, ale robia nás aj lepšími ľuďmi, výborne si pri nich oddýchneme. Zároveň zlepšujú kvalitu nášho života. A to je hŕstka dôvodov, prečo je dobré čítať knihy. V prípade dobrých kníh, nejde o to, koľko ich prečítate, ale  koľko z nich prejde skrz na skrz priamo do vás. Alan Bennett povedal: „Kniha je nástrojom, ktorý zapaľuje predstavivosť.” A v nás zapálila našu fantáziu spisovateľka Krista Bendová  v rozprávaní Dobré rady pre žiakov. V nej sa nachádzajú takéto vtipné rady:

      Rada č. 1: Do zošita sa snažíme písať vždy len rukou. V zuboch pero nedržíme, lebo by sme ho mohli prehltnúť a mohli by sme dostať zápal slepého pera.

      Rada č. 2: Ak chceš dostať samé jednotky, musíš si nájsť takú pani učiteľku, ktorá píše samé jednotky, hoci by bývala na konci sveta.

           Aj my Vám prinášame podobné rady. Posúďte sami, ako sa nám to podarilo. Veríme, že sa Vám nejaká z našich rád po príchode do školy osvedčí. Priložené fotografie sú bez akejkoľvek grafickej a obsahovej úpravy.

      Tešíme sa na Vás v škole!

                                                                             Vaši tretiaci s triednou pani učiteľkou

       

     • Správa od tretiakov: učenie z domu je zábava !

     • Vo fotogalérii Správa od tretiakov si pozrite  fotografie zo vzdelávacích aktivít počas domáceho vyučovania

       

      Správa od tretiakov

      Počas domáceho vyučovania sa tretiaci  nielenže stretávajú na spoločných online hodinách  a poctivo si plnia písomné úlohy, ale usilujú sa pomáhať rodičom, a tým  zároveň plnia ciele vyučovania praktickým spôsobom. Takto trávia vzácny čas so svojimi rodičmi a oni im veľmi pomáhajú. V predmete prírodoveda sme sa zaoberali tematickým celkom rastliny a ich významom pre človeka a zvieratá. Deti vedia, čím môžu lesu pomôcť i oni sami, a preto naďalej zbierajú papier. Snažia sa zbierať odpadky, ktoré nezodpovední turisti nechávajú v lese. Vo vlastivede sme si spomenuli na handrárov, ktorí v minulosti  zbierali handry. Tak sa aj oni pokúsili vyrobiť vlastný papier podľa video návodu  a naň spolu s rodičmi napísali rôzne citáty, ktoré povzbudzujú človeka ku konaniu dobra, posilňujú ho vo viere, alebo ho učia umeniu chrániť si prírodu. Príroda je nielen zdrojom poznania, oddychu a relaxu, ale ponúka nám širokú škálu svojho bohatstva.  Deti využili zdravie z prírody, a preto vyrobili púpavový sirup, tak aby ostalo aj našim včeličkám. Púpavový sirup je vhodný proti kašľu a je bez konzervačných látok. K pocitu pohody prispieva posedenie pri šálke domáceho čaju. Deti si pripravili z rôznych byliniek (mäty, žihľavy, medovky ...) výluh. Priučili sa aj tajom kuchyne,  upiekli koláče, zákusky, nátierky a  pripravili obedy a večere. Všetky tieto úžasné výtvory sú nielen praktickou prípravou do života, ale deti dokazujú, že vedia pracovať podľa pracovného postupu a vedia čítať s porozumením. Aby sme si krásy prírody cielene uvedomili, deti ku dňu Zeme vytvorili z jej krás prírodné ozdoby, rôzne prírodné obrázky. V tomto období karantény je čas na stíšenie sa, pretože aj stromy a kvety rastú v tichu a my ho potrebujeme, aby sme sa dotkli duše. Deti sa započúvali do zvukov prírody a vytvorili videá, v ktorých počúvali zvuk potokov, štebot vtáčikov. Praktickou aktivitou bolo aj vysádzanie stromčekov, či sadenie kvetov a byliniek ako aj úprava existujúcich skaliek, aby si človek spríjemnil svoje domáce prírodné spoločenstvo. Verím, že praktické aktivity sa u detí stanú pravidelným zvykom v ďalších dňoch, pretože návrat k tradičným hodnotám a k prírode ozdraví naše vzťahy a zlepší životné prostredie.

      Vaši tretiaci s triednou učiteľkou Vám prajú pekné a pokojné dni.

       

       

       

     • Ako sa učíme počas karantény?

     • Vo fotogalérii Ako sa učíme počas karantény? si môžete pozrieť fotografie zo vzdelávacích aktivít a projektov, ktoré vytvorili žiaci počas domácej výučby: Štvrtáci vymysleli na vlastivede skvelé plány výletov do Slovenského krasu,piataci vytvorili z matematiky štatistický projekt o svojej triede z dejepisu  projekt písmo . Šiestaci si pripravili pokusy z fyziky-hydrostatiky a siedmaci skúmali tepelnú výmenu a vyrobili tepelného hada. Žiaci ôsmeho ročníka skúmali vlastnosti a využitie sódy bikarbóny v bežnom živote, takže sa  niektorým podaril upiecť aj chutný koláč a už poznajú priebeh chemickeho rozkladu sódy bikarbóny  počas pečenia.Nesmieme zabudnúť na našich deviatakov:  z chémie vytvorili poučné projekty - videa na tému Význam vitamínov pre človeka a z výtvarnej výchovy návrh supermodernej, špeciálnej topánky, ktorú by sami chceli nosiť...Aj žiaci ôsmeho ročníka sú veľmi tvoriví. V rámci vyučovania výtvarnej výchovy vytvorili reklamné slogany, pútače, návrhy na plagát...Pýtate sa, či sú nakazení tvorivosťou tiež piataci ? Nepochybujte o tom ! Na on line hodine SJL sa naučili o bábkovej  hre a ich úlohou bolo napísať scenár vlastnej bábkovej hry a vytvoriť si k nej bábky. Podarilo sa im vytvoriť naozaj zaujímavé scenáre a pekné javajky. Na“ domácich“ hodinách literatúry čítali piataci aj povesti. O tom, že majú radi svoju obec Kamenec pod Vtáčnikom  a región Horné Ponitrie, svedčia zaujímavé projekty, ktoré vytvorili. Prečítali si regionálne povesti, napríklad  povesť o Hrádku a v projektoch pútavo spracovali udalosti dávnych čias.  Veľmi zaujímavé projekty  si pripravili žiaci 5.-9. ročníka z dejepisu a geografie: piataci o písme a pamiatkach UNESCO, ôsmaci o 1. svetovej vojne a deviataci o živote o 50 rokov. Siedmaci sa nechali inšpirovať na on line hodinách slovenského jazyka  westernom a vytvorili " pravé westernové projekty, za ktoré by sa nemusel hanbiť ani Bufallo Bill !   Nechajte sa inšpirovať !

     • Deň Zeme

     • Tento rok sme Deň Zeme 22. apríla 2020 oslávili trochu netradične, doma.Každá trieda mala svoje domáce vyučovanie, úlohy súvisiace s ochranou prírody, ekologické aktivity napr. zber odpadkov v okolí domu, v obci a podobne. Štvrtáci dostali od pani učiteľky Slávky Klementovej zadanie: Nakresliť alebo vytvoriť z prírodných materiálov štvorciferné čísla. Ich nápadité a tvorivé spojenie matematiky a prírody si môžete  pozrieť vo fotogalérii Deň Zeme 

     • Oznam pre rodičov- hodnotenie žiakov

     • Riaditeľka Základnej školy, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom na základe usmernenia Ministerstva školstva SR a po prerokovaní  pedagogickou radou oznamuje, že žiaci 1.stupňa nebudú mať predmety klasifikované známkou. Záverečné hodnotenie v ročníkoch 1. až 4. bude realizované formou slovného hodnotenia.

       Žiaci 2.stupňa 5. až 9.ročníka: Predmety výtvarná výchova, telesná a športová výchova, hudobná výchova, dejepis, občianska výchova, technika a geografia, nebudú  klasifikované známkou, hodnotenie bude realizované  formou slovného hodnotenia, nakoľko podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele týchto predmetov plnohodnotnou realizáciou. 

       Zásady hodnotenia žiakov v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 odporúčané MŠVVaŠ SR

       

      1. Priebežné hodnotenie počas prerušeného vyučovania v školách má charakter konštruktívnej spätnej väzby poskytovanej žiakom počas učenia sa. Má motivačný charakter, pomenúva žiakom chyby, ktoré robia a navrhuje postup pri ich odstraňovaní. Priebežné hodnotenie má značne individualizovaný charakter.

      2. Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení sa prihliada a bude prihliadať predovšetkým na osobitosti, možnosti a individuálne podmienky na domácu prípravu, na vyvinutú aktivitu a  snahu vzdelávať sa počas prerušeného vyučovania v školách.

      3. Vo všetkých ročníkoch základnej školy v čase mimoriadnej situácie sa záverečné hodnotenie môže realizovať aj formou slovného hodnotenia.

      4. V rámci záverečného hodnotenia je možné využiť kombinované hodnotenie, t.j.  klasifikáciu a slovné hodnotenie v rámci rôznych vyučovacích predmetov

      5. V prvom ročníku sa v čase mimoriadnej situácie priebežné aj záverečné hodnotenie realizuje iba formou slovného hodnotenia.

      6. O spôsobe priebežného aj záverečného  hodnotenia jednotlivých vyučovacích predmetov rozhodne v čase mimoriadnej situácie riaditeľ školy po prerokovaní s pedagogickou radou v súlade s vyššie uvedenými bodmi.

      7. Podľa ďalšieho vývoja situácie,  pokynov ministerstva školstva SR a na základe rozhodnutia riaditeľa školy po rokovaní s pedagogickou radou o spôsobe záverečného hodnotenia  predmetov Vás budeme informovať.

       

     • Pre záujemcov o duálne vzdelávanie

     • Oznamujeme žiakom 9. ročníka, ktorí majú záujem o duálne vzdelávanie vo firme Brose Prievidza, že pokračujú vo výbere žiakov do duálu už len niekoľko nasledujúcich dní. Tí, ktorí doteraz firmu nekontaktovali, nech tak urobia prostredníctvom linku: www.brose.com/dual

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom
   • zskamenec@gmail.com
   • 0465465350 vedenie školy 0911 876 001 0904032102 ekonómka 0904 194 347 školská jedáleň
   • Školská 192/8, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom
   • 36126721
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje