• Pozvánka pre mamy

     •  

      Srdečne pozývame

      všetky mamy a staré mamy

      na oslavu Dňa matiek,

      ktorá sa uskutoční           

         v pondelok 15.5.2023  o 16:00 hod.                                 

      v Spoločenskom dome v Kamenci pod Vtáčnikom

      Srdečne pozývame

      všetky mamy a staré mamy

      na oslavu Dňa matiek,

      ktorá sa uskutoční           

         v pondelok 15.5.2023 hod.                                  v Spoločenskom dome            v Kamenci pod Vtáčnikom

     • Cezpoľný beh

     • V piatok 28. apríla sa uskutočnil 11. ročník obľúbeného cezpoľného behu. Zúčastnili sa ho  žiaci všetkých ročníkov, ktorí súťažili v 4. kategóriách.Naši najlepší bežci: kategória 1.+2. ročník chlapci: 1. Leo Krpelan 2.tr., 2.Miroslav Matejov 1.tr., 3. Stanislav Pohliad 2.tr.dievčatá: 1.Janka Píšová, 2.Eliška Nechalová a 3. Nina Lackovičová 2.tr.,kategória-3+4. ročník chlapci: 1. Adam Žigmund a 2. Jakub Nechala 4.tr, 3. Alex Nevidal 3. tr., dievčatá: 1. Karolína Píšová a 2.Lea Čiljaková 4. tr., 3. Viktória Višňovská, kategória(5+6+7. ročník chlapci: 1. Martin Mendel 7.tr, 2.Marek Duda 6.tr., 3.Andrej Oršula 3.tr., dievčatá: 1. Sára Nechalová 7.tr., 2.Ema Fábryová .a  3.Juliana Nechalová 6.tr., kategória 8. +9. ročník chlapci: 1. Martin Obžera, 2. Lukáš Mihálik  a 3. Juraj Píš 9.tr.,dievčatá: 1. Sofia Píšová 8 tr., 2. Vanesa Bartová a 3. Dominika Dudová 9. tr.  Pozrite si ďalšie výsledky v prílohe Vysledkova-listina-cezpolny-beh-28.4.2023.pdf a fotografie vo fotoalbume Cezpoľný beh.

     • diecezne kolo Biblickej olympiády

     • 25. apríla 2023 sa v Dome Xaver v Badíne pri Banskej Bystrici uskutočnilo diecézne kolo biblickej olympiády. Naše družstvo v zastúpení N. Nechalová, A. Nechalová a  D. Borecký  súťažilo v 6.náročných kolách :  ABC otázky, biblická scénka, audioukážka, posolstvo biblického textu, práca s obrazom, internetová diskusia. Umiestnilo sa na 9. mieste. Nine, Adele a Damiánovi ďakujeme za reprezentáciu školy. Pozrite si súťažnú atmosféru vo fotoalbume diecezne kolo Biblickej olympiády.

     • krajské kolo Baltie

     • V sobotu 22. apríla sa v základnej škole v Čereňanoch konalo krajské kolo Baltie. Zúčastnili sa ho 5 žiaci našej školy: Stanislav Pohliad, Adela Nechalová, Damián Borecký, Samuel Iliáš, Patrik Komžík. Nauúspešnejší boli:  kategória A Stanislav Pohliad z 2. triedy, ktorý sa umiestnil na 4. mieste , kategória B Damián Borecký zo 6. triedy, ktorý sa umiestnil na 5. mieste. Ďakujeme našim žiakom za reprezentáciu školy. Všetci účastníci dostali malú odmenu. Fotografie zo súťaže si môžete pozrieť vo fotogalérii krajské kolo Baltie.

     • Deň Zeme

     • Deň Zeme sme si pripomenuli čistením okolia školy, zbieraním odpadkov a  prácou v školskom areáli . Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii Deň Zeme.

     • Deň narcisov

     • Aj tento rok sa naša základná škola zapojí do finančnej  zbierky Ligy proti rakovine - Deň narcisov. Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a tento rok sa koná už po 27.krát.  Zbierka sa uskutoční vo štvrtok 20. apríla a aj vy môžete prispieť dobrovoľným finančným príspevkom. Po uliciach našej obce budú chodiť žiaci základnej školy s prenosnými pokladničkami, aby vám pripli na odev malý žltý narcis – symbol nádeje a spolupatričnosti s tými, ktorí bojujú s rakovinou.

      Pripnutím žltého kvietku v Deň narcisov vysielame onkologickým pacientom odkaz, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých a že majú našu podporu.

       "ĎAKUJEME, ŽE VIDÍTE ŽIVOT AJ Z INEJ STRANY".

     • Úspechy v chemickej olympiáde

     • Naše deviatačky Nina Nechalová a Ester Pisárová sa zúčastnili okresného kola chemickej olympiády v Prievidzi. Súťažili v riešení teoretických úloh a v praktických laboratórnych zručnostiach. Obe sa stali úspešnými riešiteľkami okresného kola CHO. Nine a Ester blahoželáme a ďakujeme za úspešnú  reprezentáciu školy  ! Úspechy v chemickej olympiáde.

     • Školské kolo Baltie

     • V utorok 4. apríla 2023 sa uskutočnilo školské kolo v programovaní Baltie, ktorého sa zúčastnilo 12 žiakov 1.-6. ročníka. V kategórii A(1.-3. ročník) boli najúspešnejší : 1. Stanislav Pohliad a 2. Eliška Nechalová obaja z 2. triedy, v kategórii B(4.-6. ročník : 1.Adela nechalová 5. trieda, 2. Patrik Komžík 5. trieda a 3.  Damián Borecký 6. trieda. Uvedení riešitelia nás budú reprezentovať na krajskom kole v Čereňanoch. Do fotogalérie bol pridaný nový album Školské kolo Baltie.

     • Zápis do 1.ročníka

     • Zápis detí do prvého ročníka sa uskutoční  dňa 13. apríla 2023 (t.j. vo štvrtok) od 10,00 hod. v budove základnej školy, v učebni 1. triedy.

      Oznam o zápise žiakov do 1. ročníka

      Základnej školy, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom

       

      Podľa § 20 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. V prípade, ak zákonný zástupca neprihlási svoje dieťa, ktoré dovŕši šesť rokov veku k 31. augustu 2023 (vrátane) a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole dopustí sa priestupku (alebo správneho deliktu, ak ide o právnickú osobu), za ktorý mu obec uloží pokutu podľa § 37 ods. 3 alebo § 37a ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“) vo výške od 30 eur do 331,50 eur, a to aj opakovane.

      Riaditeľka školy oznamuje že:

      Zápis žiakov do 1. ročníka 

      Základnej školy, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom

       pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční

      dňa 13. apríla 2023 (t.j. vo štvrtok) od 10,00 hod.

      v budove základnej školy , učebni 1. triedy.

       K zápisu prídu rodičia /zákonní zástupcovia/ aj s dieťaťom. 

      Zákonní zástupcovia si so sebou prinesú:

      - občiansky preukaz rodiča (zákonného zástupcu),

      - rodný list dieťaťa.

      Prihlášku  do prvého ročníka je možné vyplniť elektronicky na stránke školy v sekcii ,,Elektronická prihláška“,   resp.  kliknutím na odkaz: 

     • Zelená jar

     • Jar je obdobím prebúdzania sa. Všetko navôkol sa zelená a rovnako sa zelenajú vysadené semienka na parapetách u tretiakov. Tematický celok rastliny prináša nielen potrebné teoretické informácie o rastlinách, ale predovšetkým užitočné informácie o zdravom životnom štýle, o ktorom sa dennodenne rozprávame. Jedným zo spôsobov ako vypestovať zdravú zeleninu i v zimnom období je klíčkovanie semien. Odporúčame vyskúšať. Chutila nám reďkovka aj fazuľka mungo.

     • Deň učiteľov

     • 28. marec v deň narodenín J.A.Komenského majú sviatok všetci učitelia. Naši žiaci pripravili peknú rozhlasovú reláciu  a malé darčeky pre svojich pedagógov. Tretiaci potešili pani učiteľku a pripravili si zábavné aktivity pre ostatné deti podľa vyučovacieho plánu, aby sa pani učiteľka posadila na hodine slovenského jazyka a prírodovedy do školskej lavice a poriadne si oddýchla. Veľmi sa im to podarilo, bavilo ich to, ale zároveň usúdili, že  bolo náročné opakovať niektoré pokyny pre žiakov viackrát.. Pozri fotogalériu  Deň učiteľov.

     • Nový projekt zameraný na zlepšenie fyziologického vývoja detí

     • Projekt "Sme v tom spolu"

      Projekt "SME V TOM SPOLU"

      O PROJEKTE

      Fakty o poruchách držania tela a fyziologického vývoja u naších detí sú alarmujúce. Slovenská značka zdravotníckych pomôcok Dynasit v spolupráci s fyzioterapeutkou Bc. Katarínou Hausnerovou a pedagogickými zástupcami základných škôl iniciovali projekt zameraný na základný audit aktuálneho stavu fyziologického vývoja žiakov základných škôl. Pilotný program projektu za významnej podpory pani riaditeľky Mgr. Ivany Škrteľovej prebehol na ZŠ Energetikov v Prievidzi. Odborným vyšetrenim sa u 53 žiakov II. ročníka zisťoval fyziologický stav z pohľadu držania tela a jeho odchýlok, symetrie postavenia jednotlivých častí tela, zakrivenia chrblice, svalovej a kĺbovej dynamiky, svalovej dysbalancie, vývinu chodidiel a klenby chodidiel a celkového vývinu osovo svalového aparátu. Cieľom programu je prevenciou alebo nápravami predísť závažným vývojovým poruchám osovo-svalového aparátu a zabezpečiť tak zdravý telesný vývoj u detí.

      ČO ZÍSKAJÚ RODIČIA?

      INDIVIDUÁLNE VYŠETRENIE SVOJHO DIEŤAŤA PRIAMO V ŠKOLE A POČAS VYUČOVANIA.

      Deti sa nevyšetrujú skupinovo ale individuálne, sériou vyšetrení s ohľadom na jedinečnosť každého dieťaťa a vyšetrernia prebiejajú priamo v škole.

      KOMPLEXNÚ SPRÁVU O AKTUÁLNOM STAVE FYZIOLOGICKÉHO VÝVOJA DIEŤAŤA.

      Rodičia obdržia mailom súhrnnú správu z vyšetrení svojho dieťaťa.

      DOPORUČENIA PRE KOREKCIU A PREVENCIU VÝVOJOVÝCH PORÚCH

      Návrh doporučení pre rodičov a pedagogických pracovníkov o sústave cvičení, aktivít a pomôcok pre korekciu negatívnych návykov dieťaťa v oblasti jeho telesného vývoja.

      AKÉ SÚ ZISTENIA Z VYŠETRENÍ?

      Výsledky z fyziologických vyšetrení skupiny detí v rámci pilotného programu projektu SME V TOM SPOLU potvrdzujú odborné štatistiky, ktoré ukazujú na veľmi negatívny trend vo fyziologickom vývoji osovo-svalového aparátu detí. Čísla ukazujú, že až 68,6% detí spadá do skupín so stredne chabým a výrazne chabým držaním tela. V detaile sú to stredne vážne a vážne deformity, ktoré sa bez aktívneho zásahu a korekcií budú zhoršovať a s vysokou pravdepodobnosťou budú mať výrazný zplyv na kvalitu ďalšieho života a budú spôsobovať ďalšie zdravotné komplikácie. Hovoríme hlavne o odchýľkach v postavení hlavy, trupu a končatín, nízkej svalovej sile hlbolkého stabilizačného systému - CORE, oslabenom brušnom svalstve a celkovej svalovej dysbalancii, častom zlom postavení kĺbov dolných končatín v osi,  odchýľkach v predo-zadnom zaskrivení chrbtice, častm bočnom vychýlení chrbtice (SKOLIÓZY), častej až výraznej prítomnosti celkovej hypermobility kĺbov a väzov, zlej koordinácii s balancovaním, padnutých klenbách chodidiel a častom chybnom postavení členkového kĺbu. 

       

      UKÁŽKOVÉ FOTO Z VYŚETRENÍ

       

      Výsledky sú alarmujúce a je na mieste akútne sa zaoberať týmto spoločenským problémom. Deti samotné si neuvedomujú s akými nesprávnymi návykmi je spätý ich život. Preto je dôležité aby sme my rodičia za pomoci pedagógov a aj odborníkov boli tí, ktorí sa pokúsia o zmenu. Počúvajme odborníkov a buďme aktívni a dôslední v aplikovaní zmien v živote naších detí. Môžeme začať hneď jednoduchými aktivitami ale aj pomôckami. Deti ale aj my dospelí trávime najviac času v dni sedením a keď nesedíme, tak chodíme. A to sú práve dve oblasti, ktoré majú aj zásadný vplyv na fyziologický vývoj detí. Deti majú vo viac ako 90% poroblémy s vývojom klenby chodidla (tzv. ploché nohy) a to má náväzne vplyv na nesprávny vývoj vnútorného stabilizačného systému a celkové držanie tela. Tradičné statické sedenie v "zamknutej" polohe s nesprávnym držaním tela a ochabnutým svalstvom zase sprevádza deti viac ako 8 hodín denne. Preto odborníci odporúčaju hneď a preventívne nasadiť preventívne korekčné ortopedicke pomôcky pre správny vývoj klenby chodidla (ortopedické vložky) a zdravé aktívne sedenie na nestabilnej podložke (napr. Dynasit). Linka na prihlásenie dieťaťa do projektu:

       

       

     • Biblická olympiáda- dekanátne kolo

     • V utorok 28. marca 2023 sa v Cirkevnej základnej škole sv. Jána Krstiteľa Partizánskom uskutočnilo dekanátne kolo biblickej olympiády. Naše družstvo - Nina Nechalová 9. trieda, Adela Nechalová 5. trieda a Damián Borecký 6. trieda zvíťazilo a postúpilo do diecézneho kola. Našim biblickým olympionikom blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy! Do fotogalérie bol pridaný nový album Biblická olympiáda- dekanátne kolo .

     • Matematický klokan

     •  27. marca 2023 sa uskutočnila obľúbená  súťaž Matematický klokan, ktorej sa zúčastnili žiaci 1.-9. ročníka. V rôznych vekových kategóriách riešili matematické úlohy, hádanky a príklady.  

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom
   • 0465465350 vedenie školy
    0911 876 001
    0904032102 ekonómka
    0904 194 347 školská jedáleň
   • Školská 192/8,
    972 44 Kamenec pod Vtáčnikom
    Slovakia
   • 36126721
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje