• Pre rodičov a žiakov I. stupňa a ročníkov 5. a 6.

     • Upozornenie pre rodičov žiakov I. stupňa a rodičov a žiakov II. stupňa ročníkov 5. a 6.

      Upozornenie rodičov na podmienky prezenčného vzdelávania žiakov I. stupňa a  žiakov 5. a 6. ročníka od 15.3.2021


      Prezenčné vyučovanie žiakov 1. stupňa a žiakov 5. a 6.ročníka bude prebiehať podľa   rozvrhu upraveného a  zverejneného na stránke školy (4 vyučovacie hodiny denne) a pokynov triednych učiteľov.

      Podmienka nástupu žiakov 1. stupňa  a žiakov 5. a 6. ročníka do školy:

       • negatívny test jedného zákonného zástupcu žiaka 1. stupňa žijúceho v spoločnej domácnosti nie starší ako 7 dní - v obci bude počas víkendu prebiehať testovanie - bližšie informácie k nemu sú zverejnené na webovej stránke obce Kamenec pod Vtáčnikom,
       • negatívny test žiaka 2. stupňa a   jedného zákonného zástupcu žijúceho v spoločnej domácnosti so žiakom nie starší ako 7 dní.
       • ak zákonný zástupca neabsolvuje testovanie alebo nespadá do výnimky z testovania, jeho dieťa nebude môcť do školy nastúpiť. V tomto prípade dávame do pozornosti odsek 8 manuálu „Návrat do škôl“ aktualizovaný k 08.02.2021,
       • žiaci 1.stupňa sa netestujú, aj keď presiahli vek 10 rokov,
       • žiak II. stupňa pri nástupe do školy predloží čestné vyhlásenie zákonného zástupcu a žiaka o bezinfekčnosti  (príloha), tlačivo v prílohe si môžete vytlačiť.CV-_rodic_ziak15.3..docx
       • žiak pri nástupe do školy predloží čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (príloha); tlačivo v prílohe si môžete vytlačiť. CP_zakonny_zastupca_1.stupen15.3.2021.docx
       • Pre zákonných zástupcov prikladáme na oboznámenie aj Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase .Informacie_dotknutej_osoby.docx
       • žiak musí mať so sebou pri nástupe do školy dve rúška.

      Žiaci II. stupňa základnej školy (ročníky 7. až 9. ročník) sa naďalej budú učiť dištančne.

      V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

      1. škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,

      2. zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh cez EduPage.

      Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľka školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,

      3. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,

      4. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

      ŠKD bude od pondelka fungovať od 11,30 hod. do 16.00 hod.

      V prípade, že žiak do školy nenastúpi, z obeda ho odhlasuje rodič na tel. čísle:  0904194347.

     • Upozornenie pre rodičov žiakov I. stupňa

     • Upozornenie rodičov na podmienky prezenčného vzdelávania žiakov I.stupňa od 8.3.2021

      Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

      S účinnosťou od 8. marca 2021 do 21. marca 2021 mení a dopĺňa rozhodnutie č. 2021/10079:1-A1810 v súlade s podmienkami uvedenými v uzneseniach vlády Slovenskej republiky č. 122 a 123 z 28. februára 2021  takto:

      1. v časti A. prvom bode písm. a) sa za slová „materských školách,“ vkladajú slová „prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce,“,
      2. v časti A. prvom bode písm. b) sa za slová „základných školách na prvom stupni“ vkladajú slová „prednostne pre žiakov, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce, alebo pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu“.

      Ostatné ustanovenia rozhodnutia č. 2021/10079:1-A1810 z 5. februára 2021 ostávajú týmto rozhodnutím nedotknuté. 

      ​​​​​​​Prezenčné vyučovanie žiakov 1. stupňa bude prebiehať podľa   rozvrhu upraveného a  zverejneného rozvrhu  hodín (4 vyučovacie hodiny denne) a pokynov triednych učiteliek.

      Podmienka nástupu žiakov 1. stupňa do školy:

      • negatívny test jedného zákonného zástupcu žijúceho v spoločnej domácnosti nie starší ako 7 dní - v obci bude počas víkendu prebiehať testovanie - bližšie informácie k nemu sú zverejnené na webovej stránke obce Kamenec pod Vtáčnikom,
      • ak zákonný zástupca neabsolvuje testovanie alebo nespadá do výnimky z testovania, jeho dieťa nebude môcť do školy nastúpiť. V tomto prípade dávame do pozornosti odsek 8 manuálu „Návrat do škôl“ aktualizovaný k 08.02.2021,
      • žiaci 1.stupňa sa netestujú, aj keď presiahli vek 10 rokov,
      • žiak pri nástupe do školy predloží čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (príloha); tlačivo v prílohe si môžete vytlačiť. CP_zakonny_zastupca_8.3.2021.docx
      • Pre zákonných zástupcov prikladáme na oboznámenie aj Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase .Informacie_dotknutej_osoby.docx
      • žiak musí mať so sebou pri nástupe do školy dve rúška.

      Žiaci II. stupňa základnej školy (5. až 9. ročník) sa naďalej budú učiť dištančne.

      V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

      1. škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,

      2. zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh cez EduPage.

      Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľka školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,

      3. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,

      4. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

      ŠKD bude od pondelka fungovať od 11,30 hod. do 16.00 hod.

      V prípade, že žiak do školy nenastúpi, z obeda ho odhlasuje rodič na tel. čísle:  0904194347.

     • Prezenčné vzdelávanie žiakov I.stupňa od 01.03.2021

     • Upozornenie rodičov na podmienky prezenčného vzdelávania žiakov I.stupňa od 1.3.2021

       

      Prezenčné vyučovanie žiakov 1. stupňa bude prebiehať podľa upraveného zverejneného rozvrhu  hodín (4 vyučovacie hodiny denne) a pokynov triednych učiteliek.

      Podmienka nástupu žiakov 1. stupňa do školy:

      • negatívny test jedného zákonného zástupcu žijúceho v spoločnej domácnosti nie starší ako 7 dní - v obci bude počas víkendu prebiehať testovanie - bližšie informácie k nemu sú zverejnené na webovej stránke obce Kamenec pod Vtáčnikom,
      • ak zákonný zástupca neabsolvuje testovanie alebo nespadá do výnimky z testovania, jeho dieťa nebude môcť do školy nastúpiť. V tomto prípade dávame do pozornosti odsek 8 manuálu „Návrat do škôl“ aktualizovaný k 08.02.2021,
      • žiaci 1.stupňa sa netestujú, aj keď presiahli vek 10 rokov,
      • žiak pri nástupe do školy predloží čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (príloha); tlačivo v prílohe si môžete vytlačiť, resp. prevziať v testovacej miestnosti obce Kamenec pod Vtáčnikom, CP_zakonny_zastupca(1).docx​​​​​​​
      • Pre zákonných zástupcov prikladáme na oboznámenie aj Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase .Informacie_dotknutej_osoby.docx
      • žiak musí mať so sebou pri nástupe do školy dve rúška.

      Žiaci II. stupňa základnej školy (5. až 9. ročník) sa naďalej budú učiť dištančne.

      V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

      1. škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,

      2. zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh cez EduPage.

      Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľka školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,

      3. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,

      4. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

      ŠKD bude od pondelka fungovať od 11,30 hod. do 16.00 hod.

      V prípade, že žiak do školy nenastúpi, z obeda ho odhlasuje rodič na tel. čísle:  0904194347.

     • Návrat do školy od 22. 2. 2021

     • Informácie ohľadom nástupu žiakov I. stupňa do školy

      Vzhľadom na stabilnú epidemiologickú situáciu v okrese Prievidza  môže byť v zmysle odporúčania Krízového štábu Trenčín, RÚVZ v Prievidzi so sídlom v Bojniciach a po dohode so zriaďovateľom zahájená výučba v zmysle platných predpisov MŠ SR na 1.stupni ZŠ (ročníky 1. - 4.).

      Prezenčné vyučovanie žiakov 1. stupňa bude prebiehať podľa upraveného rozvrhu hodín (4 vyučovacie hodiny denne) a pokynov triednych učiteliek.

      Podmienka nástupu žiakov 1. stupňa do školy:

      • negatívny test jedného zákonného zástupcu žijúceho v spoločnej domácnosti nie starší ako 7 dní - v obci bude počas víkendu prebiehať testovanie - bližšie informácie k nemu sú zverejnené na webovej stránke obce Kamenec pod Vtáčnikom,
      • ak zákonný zástupca neabsolvuje testovanie alebo nespadá do výnimky z testovania, jeho dieťa nebude môcť do školy nastúpiť. V tomto prípade dávame do pozornosti odsek 8 manuálu „Návrat do škôl“ aktualizovaný k 08.02.2021,
      • žiaci 1.stupňa sa netestujú, aj keď presiahli vek 10 rokov,
      • žiak pri nástupe do školy predloží čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (príloha); tlačivo v prílohe si môžete vytlačiť, CP_zakonny_zastupca(1).docx​​​​​​​
      • Pre zákonných zástupcov prikladáme na oboznámenie aj Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase .Informacie_dotknutej_osoby.docx
      • žiak musí mať so sebou pri nástupe do školy dve rúška.

      Žiaci II. stupňa základnej školy (5. až 9. ročník) sa naďalej budú učiť dištančne.

      V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

      1. škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,

      2. zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh cez EduPage.

      Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľka školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,

      3. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,

      4. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

      ŠKD bude od pondelka fungovať od 11,30 hod. do16.00 hod.

      Žiaci ročníkov 1.- 4. budú od pondelka 22. 2. 2021 hromadne prihlásení na obedy v školskej jedálni. V prípade, že žiak do školy nenastúpi, z obeda ho odhlasuje rodič na tel. čísle:  0904194347.

      Tešíme sa na návrat našich žiakov do školy a prosíme všetkých o zodpovedný prístup.

      Ďakujeme!

     • Zaujímavá ponuka pre žiakov

     • Dostali sme ponuku pre žiakov na programovacie workshopy zadarmo. Lektori  programovania Coding Giants počas workshopov predstavia deťom zábavnou formou svet programovania. Mladí nadšenci moderných technológií, ale aj deti, ktoré s programovaním len začínajú, si v priebehu troch víkendov budú môcť vyskúšať, ako vzniká počítačová hra alebo webová stránka.

      Workshopy sa vzhľadom na pandemickú situáciu budú konať len ONLINE prostredníctvom konferenčného hovoru v dňoch: 13. - 14. a 20. - 21. februára a 6. - 7. marca 2021. Deti budú pracovať v malých skupinkách pod vedením skúseného lektora-programátora. Workshopy sú tematicky rozdelené do 3 skupín podľa veku a obsahu: 1. skupina: 7 až 9 rokov: Scratch , 2. skupina: 10 až 12 rokov: Scratch alebo Tvorba webstránok , 3. skupina: 13 až 19 rokov: C#

      Deti sa môžu na workshopy prihlásiť na našom webe www.codinggiants.sk v sekcii Registrácia a rozvrh.viac sa dozviete aj na https://www.facebook.com/codinggiantsslovenskoCG_Online_workshop_zadarmo.pdf

     • Oznam rodičom a žiakom

     • Hodnotenie I. polroku.

      O Z N Á M E N I E

       

      Riaditeľstvo  Základnej  školy, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom na základe Rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“)  zo dňa 04. 01. 2021 a po   prerokovaní v  PEDAGOGICKEJ RADE dňa  25.01.2021 Vám oznamuje, že triedam 1.-9.  bol predĺžený termín hodnotenia do 31. 03. 2021, teda v mesiacoch január až marec 2021 budú učitelia  získavať podklady na hodnotenie žiakov za 1. polrok šk. rok 2020/2021, pretože priebežné hodnotenie nie je postačujúce pre klasifikáciu.                                                                                  

      Výpis polročného vysvedčenia sa žiakom vydá do 31. marca 2021.          

     • Vianočné prianie

     • Všetkým žiakov, rodičom, učiteľom a pracovníkom školy ako aj priaznivcom a sympatizantom  prajeme krásne Vianoce

      a v novom roku 2021 hojnosť zdravia, šťastia, porozumenia,pokoja a všetkého dobrého!

     • Nová lyžiarska sezóna

     • Tento rok začala nová lyžiarska sezóna veľmi netradične: pandémia koronavírusu ovplyvnila negatívne mnohé športy a samozrejme aj bežecké lyžovanie. Nedostatok snehu a vysoké teploty na zimu  vyhnal naše družstvo až na Štrbské Pleso, kde sú momentálne najlepšie podmienky na tréning. Našim žiačkám- bežkárkam  držíme palce v novej lyžiarskej sezóne! Vo fotogalérii Nová lyžiarska sezóna si pozrite fotografie z tréningu

     • Vianoce v škole

     • Vianočný čas prišiel aj do našej základnej školy. Naši starší kamaráti trávili posledné dni Adventu doma,ale my, žiaci 1.-4. ročníka sme mali pekné vianočné triedne besiedky spojené s kultúrnym programom a pohostením.  Prváci nezabudli pohostiť vtáčiky v areáli školy. Nakoniec sme si zahrali už tradične vianočnú vybíjanú. Do galérie Vianoce v škole boli pridané fotografie.

     • Vianočné prázdniny

     • Vážení rodičia a žiaci.

      Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodol dňa 11.12.2020 takto:

      Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých základných školách v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021.

     • Pytagoriáda 2020

     •  V tomto školskom roku sme sa zapojili do matematickej súťaže  Pytagoriáda. V tomto ročníku sa jej zúčastnilo 43 žiakov.  Žiaci 3. a 4. ročníka riešili svoje úlohy v škole, žiaci 5.-8. ročníka on line.Úspešnými riešiteľmi sa stali žiaci : N. Machová, M. Šimo a T.Píšová 5. trieda, S. Píšová a E. Fábryová 6.trieda, V.Lukáčová  a E. Vážanová 8. trieda. Blahoželáme ! 

     • Mikulášska návšteva

     • V piatok 4. decembra 2020 nás  prekvapila nečakaná návšteva. zavítal k nám svätý Mikuláš. To bolo radosti! Za pekné privítanie, vinšovačky a pesničky si všetkydeti odniesli sladkú odmenu. Vo fotogalérii  Mikulášska návšteva si pozrite fotografie s Mikulášom a jeho sprievodom

     • Pozvánka na mikulášsku obchôdzku

     • Všetkým žiakom 5.-9. ročníka, ktorí nemohli v škole privítať svätého Mikuláša so sprievodom oznamujeme, že Mikuláš Vás navštívi počas obchôdzky po obci. Nezabudnite si 5.decembra 2020 vyčistiť čižmy!

     • OZNAM RODIČOM

     • Predbežný záujem zákonných zástupcov o prechod z dištančnej formy vyučovania na prezenčnú formu vyučovania podmienený skríningovým testovaním.

      Vážení rodičia,

      vzhľadom na situáciu je našou úlohou zistiť Váš záujem o prezenčnú formu vyučovania vašich detí – našich žiakov 2. stupňa ZŠ.

      Prezenčná forma vyučovania je podmienená skríningovým testovaním žiakov a jedného zo zákonných zástupcov žiaka.

      Bližšie informácie o spôsobe a organizácii skríningových testov nájdete v prílohe tohto dokumentu. Žiadame Vás, aby ste nám  čo najskôr vyjadrili svoj názor cez EDUPAGE – prihlasovanie. Ďakujeme za spoluprácu . 

      ​​​​​​​Vedenie školy.

      Skriningove_testovanie_na_skolach.pdf     • Netradičný týždeň vedy a techniky

     • Prečo netradičný týždeň vedy a techniky? V tomto školskom roku prebiehal týždeň vedy a techniky netradične online.. Od 9.11- do 16.11.2020  sa žiaci 2.-9. ročníka už tradične zapojili do informatickej súťaže iBobor 2020 . Vzhľadom na mimoriadnu situáciu sa tejto obľúbenej súťaže zúčastnilo 18 žiakov za veľmi obmedzených podmienok. Úspešní riešitelia: kategória Drobci: D.Guzma 2. trieda, kategória Bobrík: E.Fábryová,N.Sokolová, D.Borecký, M.Marko, M.Bartolen 4.tr. N.Machová,P.Iliáš,S.Kubasák., kategória Benjamín: J.Kubasák 7.tr., kategória Kadeti: E.Vážanová a V.Lukáčová 8.tr. Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme!

      Žiaci 6.triedy vytvorili projekty z informatiky-model starovekého počítacieho stroja Abakus. Žiaci 7.triedy vytvorili projekty  z fyziky- slnečné hodiny. Vo fotogalérii Netradičný týždeň vedy a techniky nájdete fotografie žiackych projektov.

     • Jesenné výtvarné práce

     • Vo fotogalérii Jesenné výtvarné práce si môžete pozrieť jesenné stromy a kvety našich prváčikov, portréty rodiny, ktoré vytvorili druháci, veselé dáždniky, ktoré nakreslil tretiaci, kreslené "správy" zo školy v prírode, ktoré vytvorili štvrtáci, a tiež krásne chrobáčiky a jesenné čižmičky,ktoré sú výtvorom   detí z ŠKD  

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom
   • zskamenec@gmail.com
   • 0465465350 vedenie školy 0911 876 001 0904032102 ekonómka 0904 194 347 školská jedáleň
   • Školská 192/8, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom Slovakia
   • 36126721
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje