• Zaujímavé predmetové projekty

     • Vo fotogalérii Zaujímavé predmetové projekty si môžete pozrieť projekty našich žiakov:  štvrtáci vytvorili projekt Liečivé rastliny, Poznávame hliník a Maľované veselé kamene. Žiaci 5. ročníka vypracovali zaujímavý projekt  Slovenské povesti. Žiaci 2. triedy poznávali v prírodovednom projekte vlastnosti pôdy. V projekte rozvíjajúcom čitateľskú gramotnosť vytvorili druháci ilustrácie autorov detských kníh a zahrali si aj divadielko. 

     • Okresné kolo Pytagoriády

     • V dňoch 13. 4. a 14.4. 2021 sa uskutočnilo okresné kolo Pytagoriády. Zúčastnilo sa ho 10 žiakov 3.-8. ročníka, ktorí riešili matematické úlohy online. Úspešnými riešiteľmi sa stali Adela Nechalová z 3. triedy a Michal Marko zo 4. triedy. Úspešným riešiteľom blahoželáme !

     • Informácie pre rodičov a žiakov k nástupu do školy od 19.04.2021

     • Žiaci I. stupňa  aj II. stupňa školy  sa budú od 19. 04. 2021 učiť  prezenčne( v škole).

      Prezenčné vyučovanie žiakov 1. a 2.  stupňa  bude prebiehať podľa upraveného rozvrhu   zverejneného na stránke školy, podľa jednotlivých ročníkov a pokynov triednych učiteľov.   

      Podmienka nástupu žiakov I. a II. stupňa  do školy:

       • negatívny test jedného zákonného zástupcu žiaka 1. stupňa žijúceho v spoločnej domácnosti nie starší ako 7 dní,
       • negatívny test žiaka 2. stupňa a   jedného zákonného zástupcu žijúceho v spoločnej domácnosti so žiakom nie starší ako 7 dní,
       • ak zákonný zástupca neabsolvuje testovanie alebo nespadá do výnimky z testovania, jeho dieťa nebude môcť do školy nastúpiť. V tomto prípade dávame do pozornosti  manuálu „Návrat do škôl“ platný od 19.04.2021,
       • žiaci 1.stupňa sa netestujú, aj keď presiahli vek 10 rokov,
       • žiak II. stupňa pri nástupe do školy predloží čestné vyhlásenie zákonného zástupcu a žiaka o bezinfekčnosti  (príloha): tlačivo v prílohe si môžete vytlačiť CP_ziaka_a_rodica_II.stupen_19.4.2021.docx
       • žiak pri nástupe do školy predloží čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (príloha): tlačivo v prílohe si môžete vytlačiť.CP_rodica_I._stupen.___19.4.2021.docx
       • Pre zákonných zástupcov prikladáme na oboznámenie aj Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase (príloha): tlačivo v prílohe si môžete vytlačiť: Informacie_dotknutej_osoby.docx
       • žiak musí mať so sebou pri nástupe do školy dve rúška.

      V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie alebo nedá testovať svoje dieťa - žiaka II. stupňa a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

      1. škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,

      2. zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh cez EduPage.

      Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľka školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,

      3. ak neprítomnosť žiaka na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní (započítava sa celé obdobie dochádzky od návratu žiakov na prezenčné vzdelávanie),  žiak bude komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka z obsahu v ktorom absentoval v škole (neplatí, ak žiak chýbal z dôvodu ochorenia alebo karanténneho opatrenia, potvrdenie od lekára  predloží škole zákonný zástupca žiaka).

      4. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

      ŠKD bude od pondelka 19.04. 2021 fungovať od 11,30 hod. do 15.30 hod.

      V prípade, že žiak do školy nenastúpi, z obeda ho odhlasuje rodič na tel. čísle:  0904 194 347.

     • Rozvrh 1. stupeň od 19.4.2021

     • Žiaci 1. - 4. ročníka sa budú vzdelávať podľa pôvodného rozvrhu, ktorý dostali na začiatku školského roka s minimálnymi zmenami. 

      Zmeny sú nasledovné:

      V stredu 5. vyučovaciu hodinu nebude ETV.

      Vo štvrtok 6. vyučovaciu hodinu nebude mať 4. ročník INF. 

     • Rozvrh 2. stupeň od 19.4.2021

     • Oznamujeme žiakom 5.-9. ročníka  a rodičom, že od 19.4.2021 sa bude vyučovať podľa nového rozvrhu. Žiaci 7. a 8. ročníka  budú mať v týždni od 19.4.- do 23.4.2021 počet vyučovacích hodín nasledovne: pondelok a utorok budú mať 4 vyučovacie hodiny, v stredu, štvrtok a piatok 5 vyučovacích hodín.  ROZVRH__2._stupen_od_19.4..xls 

     • Tehlička pre Jakutsko

     • Finančná zbierka tehlička má na našej základnej škole viacročnú tradíciu.  Tento rok pomáhame  deťom v Jakutsku zrekonnštruovať komunitný dom. Spoločne sme vyzbierali 80€. Všetkým štedrým darcom ďakujeme ! pozrite si foto: Tehlička pre Jakutsko.

     • Recyklohry 2021

     • Každý rok sa zapájame do zaujímavého enviroprojektu Recyklohry. Tento rok sú aktivity venované téme: Čo s klimatickou krízou?

      o našich aktivitách v tomto projekte napísala reportáž Ema vážanová žiačka 8. triedy:

      Aj tento rok sa žiaci našej školy zapojili do aktivít Recyklohier a Dňa Zeme. Pán učiteľ Klement sa postaral o to, aby sa náš areál školy rozrástol o nové stromy – listnaté aj ihličnaté, bukové a smrekové. Pre mnohé deti bolo sadenie stromov novou skúsenosťou, o to s väčším nadšením sa do toho pustili. Deti pomáhali predovšetkým tak, že sypali hlinu do jamy na korene stromov a potom ju udupávali nohami. Priebežne boli stromy polievané niekoľkými vedrami vody. Po zasadení stromov nastalo upršané počasie, ktoré zabezpečuje stromom stálu vlahu. Spoločnými silami zasadili 25 stromov.

      Žiaci 1. ročníka nakreslili pekné stromy, ktoré aj následne pomenovali. 

      Štvrtáci s plným nasadením zbierali odpadky po nezodpovedných občanoch v blízkom okolí školy. Kreslili obrázky prírody na drevené doštičky. Ani tretiaci nelenili. S veľkým nadšením vyhrabávali uschnuté steblá trávy, vyrovnávali nerovnosť povrchu a následne zasiali zmes lúčnych kvetín. Prácu spojili so zábavou, trávu odvážali na určené miesto a naspäť sa navzájom vozili na fúrikoch.

      Pre spríjemnenie školského prostredia tretiaci a šiestaci vyhotovili Les v skle. Nakúpené rastliny zasadili do veľkého skleneného pohára, do ktorého museli pripraviť ideálne podmienky pre rast týchto rastlín. Do čistého pohára dali niekoľko vrstiev v tomto poradí: riečne kamene, drevené uhlie, piesok, hlina. Po zasadení rastlín sa vnútro pohárov nastriekalo destilovanou vodou, ktorú použili práve preto, aby sa na skle neusadzovali minerály a aby sa cez sklo dalo dobre pozerať. Pohár sa prikryl korkom, cez ktorý preniká vzduch, ale zároveň sa vytvára priaznivá vlhkosť a teplota v pohári. Takto žiaci dosiahli priaznivé podmienky pre rast rastlín.

      Siedmaci vytvorili plán areálu školy, do ktorého zakreslili aj všetky stromy.

       Ďakujeme pánovi učiteľovi Františkovi Klementovi za pomoc a dovezenie stromčekov. Vo   fotogalérii si môžete pozrieť fotografie Recyklohry 2021.

     • Tehlička pre Jakutsko

     • Aj v tomto školskom roku sa pripájame do finančnej zbierky Tehlička, ktorú organizuje  saleziánske združenie SAVIO. Tento rok zbierame financie pre ľudí žijúcich na najchladnejšom mieste na Zemi, v Jakutsku. Zbierka potrvá do 13.4. 2021

     • Zábavné učenie

     •  Vo fotogalérii Zábavné učenie si môžete pozrieť fotografie zo zaujímavej  hodiny matematiky u tretiakov, predmetové projekty žiakov 5.-8. ročníka, fotografie "domácich" pokusov z fyziky a chémie žiakov 7. a 8. ročníka. Pre tých, ktorí sú hladní po poznaní a vedomostiach nie je škola nudou  a učenie je zábavné aj počas dištančnej výučby.  

     • Deň učiteľov

     • 28. marca je deň, keď si pripomíname narodeniny Jána Amosa Komenského, oslavujú  učitelia a učiteľky svoj sviatok. Naši žiaci pripravili pre učiteľov malý "virtuálny darček: štvrtáci nakreslili milé kresbičky, piataci a siedmaci zložili pekné  básničky.Pri ich čítaní a prezeraní si s vďakou spomeňme na svojich učiteľov.

      Učiteľky z našej malej škol(k)y

                                                

      V Kamenci pod Vtáčnikom,

      pozdravím sa so školníkom.

      Zamávam na učiteľky,

      tiež  na naše asistentky.

       

      Laurová je kamarátka,

      zábavná je každá látka.

      Pri písomkách všetko vidí,

      prečo ma tak nenávidí?

       

      Pán učiteľ Klement,

      príde v správny moment.

      Či je  bitka,  či šarvátka,

      pri ňom stíchne každá hádka.

       

      Kovačiková je talentovaná,

      každá jej hodina býva  zábavná.

      Na hodinu vždy včas príde,

      čítanie poučiek jej fakt ide.

       

      Borovičková je milá dáma,

      vrelá do učenia je hneď zrána.

      O súťažiach má jasný prehľad,

      dobrovoľne- nasilu počítame každý príklad.

       

      Fábryová rada učí,

      dobrú budúcnosť nám tým zaručí.

      Neviem preto používať kalkulátor,

      to je však len môj osobný názor.

       

      Učiteľov   tých  mám veľmi rada,

      vždy je s nimi veľká sranda.

      Vedia sa aj zasmiať a tiež naštvať,

      školský rok je s nimi  veľká jazda.

       

      Adriana Bialešová , žiačka 7. triedy

      na linku si môžete pozrieť ako nakreslili svoje pani učiteľky naši štvrtáci

     • Pre rodičov a žiakov I. stupňa a ročníkov 5. a 6.

     • Upozornenie pre rodičov žiakov I. stupňa a rodičov a žiakov II. stupňa ročníkov 5. a 6.

      Upozornenie rodičov na podmienky prezenčného vzdelávania žiakov I. stupňa a  žiakov 5. a 6. ročníka od 15.3.2021


      Prezenčné vyučovanie žiakov 1. stupňa a žiakov 5. a 6.ročníka bude prebiehať podľa   rozvrhu upraveného a  zverejneného na stránke školy (4 vyučovacie hodiny denne) a pokynov triednych učiteľov.

      Podmienka nástupu žiakov 1. stupňa  a žiakov 5. a 6. ročníka do školy:

       • negatívny test jedného zákonného zástupcu žiaka 1. stupňa žijúceho v spoločnej domácnosti nie starší ako 7 dní - v obci bude počas víkendu prebiehať testovanie - bližšie informácie k nemu sú zverejnené na webovej stránke obce Kamenec pod Vtáčnikom,
       • negatívny test žiaka 2. stupňa a   jedného zákonného zástupcu žijúceho v spoločnej domácnosti so žiakom nie starší ako 7 dní.
       • ak zákonný zástupca neabsolvuje testovanie alebo nespadá do výnimky z testovania, jeho dieťa nebude môcť do školy nastúpiť. V tomto prípade dávame do pozornosti odsek 8 manuálu „Návrat do škôl“ aktualizovaný k 08.02.2021,
       • žiaci 1.stupňa sa netestujú, aj keď presiahli vek 10 rokov,
       • žiak II. stupňa pri nástupe do školy predloží čestné vyhlásenie zákonného zástupcu a žiaka o bezinfekčnosti  (príloha), tlačivo v prílohe si môžete vytlačiť.CV-_rodic_ziak15.3..docx
       • žiak pri nástupe do školy predloží čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (príloha); tlačivo v prílohe si môžete vytlačiť. CP_zakonny_zastupca_1.stupen15.3.2021.docx
       • Pre zákonných zástupcov prikladáme na oboznámenie aj Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase .Informacie_dotknutej_osoby.docx
       • žiak musí mať so sebou pri nástupe do školy dve rúška.

      Žiaci II. stupňa základnej školy (ročníky 7. až 9. ročník) sa naďalej budú učiť dištančne.

      V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

      1. škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,

      2. zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh cez EduPage.

      Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľka školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,

      3. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,

      4. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

      ŠKD bude od pondelka fungovať od 11,30 hod. do 16.00 hod.

      V prípade, že žiak do školy nenastúpi, z obeda ho odhlasuje rodič na tel. čísle:  0904194347.

     • Upozornenie pre rodičov žiakov I. stupňa

     • Upozornenie rodičov na podmienky prezenčného vzdelávania žiakov I.stupňa od 8.3.2021

      Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

      S účinnosťou od 8. marca 2021 do 21. marca 2021 mení a dopĺňa rozhodnutie č. 2021/10079:1-A1810 v súlade s podmienkami uvedenými v uzneseniach vlády Slovenskej republiky č. 122 a 123 z 28. februára 2021  takto:

      1. v časti A. prvom bode písm. a) sa za slová „materských školách,“ vkladajú slová „prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce,“,
      2. v časti A. prvom bode písm. b) sa za slová „základných školách na prvom stupni“ vkladajú slová „prednostne pre žiakov, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce, alebo pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu“.

      Ostatné ustanovenia rozhodnutia č. 2021/10079:1-A1810 z 5. februára 2021 ostávajú týmto rozhodnutím nedotknuté. 

      ​​​​​​​Prezenčné vyučovanie žiakov 1. stupňa bude prebiehať podľa   rozvrhu upraveného a  zverejneného rozvrhu  hodín (4 vyučovacie hodiny denne) a pokynov triednych učiteliek.

      Podmienka nástupu žiakov 1. stupňa do školy:

      • negatívny test jedného zákonného zástupcu žijúceho v spoločnej domácnosti nie starší ako 7 dní - v obci bude počas víkendu prebiehať testovanie - bližšie informácie k nemu sú zverejnené na webovej stránke obce Kamenec pod Vtáčnikom,
      • ak zákonný zástupca neabsolvuje testovanie alebo nespadá do výnimky z testovania, jeho dieťa nebude môcť do školy nastúpiť. V tomto prípade dávame do pozornosti odsek 8 manuálu „Návrat do škôl“ aktualizovaný k 08.02.2021,
      • žiaci 1.stupňa sa netestujú, aj keď presiahli vek 10 rokov,
      • žiak pri nástupe do školy predloží čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (príloha); tlačivo v prílohe si môžete vytlačiť. CP_zakonny_zastupca_8.3.2021.docx
      • Pre zákonných zástupcov prikladáme na oboznámenie aj Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase .Informacie_dotknutej_osoby.docx
      • žiak musí mať so sebou pri nástupe do školy dve rúška.

      Žiaci II. stupňa základnej školy (5. až 9. ročník) sa naďalej budú učiť dištančne.

      V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

      1. škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,

      2. zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh cez EduPage.

      Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľka školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,

      3. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,

      4. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

      ŠKD bude od pondelka fungovať od 11,30 hod. do 16.00 hod.

      V prípade, že žiak do školy nenastúpi, z obeda ho odhlasuje rodič na tel. čísle:  0904194347.

     • Prezenčné vzdelávanie žiakov I.stupňa od 01.03.2021

     • Upozornenie rodičov na podmienky prezenčného vzdelávania žiakov I.stupňa od 1.3.2021

       

      Prezenčné vyučovanie žiakov 1. stupňa bude prebiehať podľa upraveného zverejneného rozvrhu  hodín (4 vyučovacie hodiny denne) a pokynov triednych učiteliek.

      Podmienka nástupu žiakov 1. stupňa do školy:

      • negatívny test jedného zákonného zástupcu žijúceho v spoločnej domácnosti nie starší ako 7 dní - v obci bude počas víkendu prebiehať testovanie - bližšie informácie k nemu sú zverejnené na webovej stránke obce Kamenec pod Vtáčnikom,
      • ak zákonný zástupca neabsolvuje testovanie alebo nespadá do výnimky z testovania, jeho dieťa nebude môcť do školy nastúpiť. V tomto prípade dávame do pozornosti odsek 8 manuálu „Návrat do škôl“ aktualizovaný k 08.02.2021,
      • žiaci 1.stupňa sa netestujú, aj keď presiahli vek 10 rokov,
      • žiak pri nástupe do školy predloží čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (príloha); tlačivo v prílohe si môžete vytlačiť, resp. prevziať v testovacej miestnosti obce Kamenec pod Vtáčnikom, CP_zakonny_zastupca(1).docx​​​​​​​
      • Pre zákonných zástupcov prikladáme na oboznámenie aj Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase .Informacie_dotknutej_osoby.docx
      • žiak musí mať so sebou pri nástupe do školy dve rúška.

      Žiaci II. stupňa základnej školy (5. až 9. ročník) sa naďalej budú učiť dištančne.

      V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

      1. škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,

      2. zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh cez EduPage.

      Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľka školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,

      3. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,

      4. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

      ŠKD bude od pondelka fungovať od 11,30 hod. do 16.00 hod.

      V prípade, že žiak do školy nenastúpi, z obeda ho odhlasuje rodič na tel. čísle:  0904194347.

     • Návrat do školy od 22. 2. 2021

     • Informácie ohľadom nástupu žiakov I. stupňa do školy

      Vzhľadom na stabilnú epidemiologickú situáciu v okrese Prievidza  môže byť v zmysle odporúčania Krízového štábu Trenčín, RÚVZ v Prievidzi so sídlom v Bojniciach a po dohode so zriaďovateľom zahájená výučba v zmysle platných predpisov MŠ SR na 1.stupni ZŠ (ročníky 1. - 4.).

      Prezenčné vyučovanie žiakov 1. stupňa bude prebiehať podľa upraveného rozvrhu hodín (4 vyučovacie hodiny denne) a pokynov triednych učiteliek.

      Podmienka nástupu žiakov 1. stupňa do školy:

      • negatívny test jedného zákonného zástupcu žijúceho v spoločnej domácnosti nie starší ako 7 dní - v obci bude počas víkendu prebiehať testovanie - bližšie informácie k nemu sú zverejnené na webovej stránke obce Kamenec pod Vtáčnikom,
      • ak zákonný zástupca neabsolvuje testovanie alebo nespadá do výnimky z testovania, jeho dieťa nebude môcť do školy nastúpiť. V tomto prípade dávame do pozornosti odsek 8 manuálu „Návrat do škôl“ aktualizovaný k 08.02.2021,
      • žiaci 1.stupňa sa netestujú, aj keď presiahli vek 10 rokov,
      • žiak pri nástupe do školy predloží čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (príloha); tlačivo v prílohe si môžete vytlačiť, CP_zakonny_zastupca(1).docx​​​​​​​
      • Pre zákonných zástupcov prikladáme na oboznámenie aj Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase .Informacie_dotknutej_osoby.docx
      • žiak musí mať so sebou pri nástupe do školy dve rúška.

      Žiaci II. stupňa základnej školy (5. až 9. ročník) sa naďalej budú učiť dištančne.

      V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

      1. škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,

      2. zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh cez EduPage.

      Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľka školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,

      3. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,

      4. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

      ŠKD bude od pondelka fungovať od 11,30 hod. do16.00 hod.

      Žiaci ročníkov 1.- 4. budú od pondelka 22. 2. 2021 hromadne prihlásení na obedy v školskej jedálni. V prípade, že žiak do školy nenastúpi, z obeda ho odhlasuje rodič na tel. čísle:  0904194347.

      Tešíme sa na návrat našich žiakov do školy a prosíme všetkých o zodpovedný prístup.

      Ďakujeme!

     • Zaujímavá ponuka pre žiakov

     • Dostali sme ponuku pre žiakov na programovacie workshopy zadarmo. Lektori  programovania Coding Giants počas workshopov predstavia deťom zábavnou formou svet programovania. Mladí nadšenci moderných technológií, ale aj deti, ktoré s programovaním len začínajú, si v priebehu troch víkendov budú môcť vyskúšať, ako vzniká počítačová hra alebo webová stránka.

      Workshopy sa vzhľadom na pandemickú situáciu budú konať len ONLINE prostredníctvom konferenčného hovoru v dňoch: 13. - 14. a 20. - 21. februára a 6. - 7. marca 2021. Deti budú pracovať v malých skupinkách pod vedením skúseného lektora-programátora. Workshopy sú tematicky rozdelené do 3 skupín podľa veku a obsahu: 1. skupina: 7 až 9 rokov: Scratch , 2. skupina: 10 až 12 rokov: Scratch alebo Tvorba webstránok , 3. skupina: 13 až 19 rokov: C#

      Deti sa môžu na workshopy prihlásiť na našom webe www.codinggiants.sk v sekcii Registrácia a rozvrh.viac sa dozviete aj na https://www.facebook.com/codinggiantsslovenskoCG_Online_workshop_zadarmo.pdf

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom
   • zskamenec@gmail.com
   • 0465465350 vedenie školy 0911 876 001 0904032102 ekonómka 0904 194 347 školská jedáleň
   • Školská 192/8, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom Slovakia
   • 36126721
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje