• OZNAM

     • Pokyny pre zákonných zástupcov žiaka a oznam o podmienkach vstupu do školy.

      Pokyny pre žiakov a zákonných zástupcov v súvislosti s celoplošným testovaním na COVID-19 - aktualizované 2.11.2020

      Pokyny rešpektujú Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v nadväznosti na vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 15 a č. 16 zo dňa 29. a 30. októbra 2020 a uznesenie vlády SR č. 693/2020 v súvislosti s celoplošným testovaním „Spoločná zodpovednosť.“

       

      Žiaci 1. stupňa pokračujú od 3.11. 2020 (utorok) v prezenčnej výučbe v škole.

      ŠKD a školská jedáleň fungujú v režime ako doteraz.

      Žiaci 2. stupňa pokračujú od 3.11. 2020 v dištančnej výučbe 

       

      • Žiak prvého až štvrtého ročníka základnej školy, ktorý sa nezúčastnil testovania, má podľa vyhlášky č. 16 povolený vstup do školy aj bez preukázania negatívneho výsledku testu. Pri návrate do školy po viac ako troch dňoch zákonný zástupca predkladá „Vyhlásenie o bezinfekčnosti“.
      •     Ak žiak, alebo zákonný zástupca obdrží pozitívny výsledok antigénového testu (alebo ho obdrží osoba, s ktorou žiak žije v spoločnej domácnosti), ostáva v povinnej 10-dňovej izolácii. V tomto prípade  žiak  nenavštevuje školu prezenčne.
      • Ak je  žiak v povinnej 10-dňovej izolácii z dôvodu svojho pozitívneho výsledku alebo pozitívneho výsledku testu člena jeho domácnosti, zákonný zástupca informuje lekára podľa vyhlášky č. 15.
      • Zákonný zástupca oznamuje škole povinnú izoláciu  žiaka a informuje, či sa žiak zúčastní dištančného vzdelávania. Ak sa žiak dištančného vzdelávania nezúčastňuje, škola ho eviduje ako neprítomného. Pri návrate do školy po ukončení 10-dňovej povinnej izolácie odovzdáva zákonný zástupca škole potvrdenie od lekára.
      • Zákonný zástupca, ktorý sa nevie preukázať negatívnym výsledkom testu (nebol na teste), podľa vyhlášky č. 16, nemôže vstúpiť do objektu školy. V tomto prípade rodičom, na základe Usmernenia MŠVVaŠ SR, odporúčame ospravedlniť žiaka z vyučovania na 5 za sebou nasledujúcich vyučovacích dní (teda  3., 4., 5. 10. a 11. november 2020). Pri návrate do školy po viac ako troch dňoch predkladá zákonný zástupca „Vyhlásenie o bezinfekčnosti“
      • vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_ziaka.pdf ( Vyplniť pred prvým vstupom do školy)
      • oznam_o_vstupe_do_skoly.pdf
      • rozhodnutie_ministra.pdf
      • usmernenie_ministra_s..pdf
      • Vylasenie_navsevnika_skoly.pdf

      Za dodržiavanie všetkých opatrení, ústretovosť a pochopenie Vám ďakujeme.

     • Pokyny pre rodičov žiakov 1. stupňa základnej školy

     •  Žiaci a rodičia

      Riaditeľ školy odporúča zúčastniť sa testovania všetkým žiakom od veku 10 rokov, aj keď je žiakom I. stupňa.

      a) žiak sa testovania zúčastní – je negatívny a aj jeho rodinní príslušníci sú negatívny – žiadny problém, pokračuje v prezenčnej forme vyučovania – žiak sa preukáže negatívnym testom, obaja rodičia predkladajú vyhlásenie o bezinfekčnosti (viď. príloha pdf formáte hore : čestné prehlásenie rodiča o bezinfekčnosti dieťaťa)

      b) žiak sa zúčastní testovania – je negatívny – rodinný príslušník v spoločnej domácnosti je pozitívny – žiak ostáva v karanténe

      c) žiak sa zúčastní testovania – je pozitívny – ostáva v karanténe – ospravedlňuje lekár

      d) žiak, alebo aspoň jeden rodinný príslušník sa testovania nezúčastnia – žiak ostáva v karanténe, neúčasť ospravedlňuje rodič, najviac 5 dní po sebe idúcich s možnosťou opakovať ospravedlnenie (príklad: 3., 4., 5.11. – ospravedlní rodič, potom je víkend a opäť 10. – 13.11. – ospravedlní rodič)

      e) rodič sa testovania nezúčastní – ostáva v karanténe – aj žiak ostáva v karanténe – neúčasť ospravedlní rodič, viď vyššie

      f) v utorok 3.11. sa žiak I. st. pri vstupe do školy preukáže vyhlásením rodičov o bezinfekčnosti, formulár žiaci dostanú vo štvrtok 29.10., zároveň bude zverejnený na webe školy.

      Legislatívna opora na vyžiadanie predmetného vyhlásenia, citácia z usmernenia MŠ SR:

      „Zákonný zástupca žiaka, ktoré navštevuje základnú školu predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do základnej školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Tlačivo upravené v zmysle Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020 zverejní ministerstvo školstva na svojom webovom sídle. Základná škola nevyžaduje od zákonného zástupcu negatívny výsledok RT - PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19.“

      Rodič svojim vyhlásením berie plnú zodpovednosť za správnosť a pravdivosť predmetného vyhlásenia.

     • krajské kolo Baltie

     • Dňa 26. októbra 2020 sa uskutočnilo krajské kolo programátorskej súťaže Baltie 2020, ktoré bolo preložené z jari šk. roka 2019/2020. Zúčastnilo sa ho 5 žiakov našej školy, ktorí súťažili v kategóriách A, C.  krajské kolo Baltie 

     • OZNAM RODIČOM A ŽIAKOM

     •  

       

      Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto:

      1. Jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020.

      2. S účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v

      a) základných školách pre žiakov v piatom až deviatom ročníku,

      b) základných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v piatom až desiatom ročníku,

      c) stredných školách,

      d) stredných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,

      e) jazykových školách,

      f) základných umeleckých školách, riaditelia týchto škôl zabezpečia pre žiakov a poslucháčov dištančné vzdelávanie.

      3. S účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania

      a) mimoriadne prerušuje prevádzku centier voľného času; riaditelia centier voľného času zabezpečia podľa podmienok a možností činnosti centier voľného času dištančnou formou,

       b) mimoriadne prerušuje poskytovanie výchovno-vzdelávacej činnosti, ubytovania a stravovania v školských internátoch pre žiakov škôl podľa bodu 2 písm. a) až d),

      c) v prevádzke zariadení školského stravovania sa neumožňuje konzumácia a výdaj jedál a nápojov pre žiakov škôl podľa bodu 2 písm. a) až d),

       d) mimoriadne prerušuje záujmové vzdelávanie v školách a školských zariadeniach; riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností záujmové vzdelávanie dištančnou formou.

      4. V školskom roku 2020/2021 vo všetkých školách a školských zariadeniach nemožno uskutočniť školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 školského zákona najmä

      a) výlety a exkurzie,

      b) športové výcviky a školské športové súťaže,

      c) pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode,

      d) kurzy na ochranu života a zdravia,

       e) kurzy pohybových aktivít v prírode,

      f) saunovanie,

      g) dni otvorených dverí.

      Prosíme rodičov o pravidelnú kontrolu svojho účtu v aplikácií  EduPage.

       

       

     • Záložka do knihy spája školy

     • "Z dieťaťa, ktoré číta raz bude človek, ktorý myslí." Mnohí naši žiaci veľmi radi čítajú a používajú prirodzene aj záložku do knihy.  Aj v tomto  školskom  roku sme vytvorili záložky do knihy pre žiakov zo Základnej školy Jeseník . Boli nielen pekne ozdobené kresbičkami,ale aj milými veršíkmi o čítaní. Dúfajme, že naši moravskí kamaráti z nich budú mať rovnako veľkú radosť,akú sme mali my z ich zásielky. Tvorivé záložky si môžete pozrieť vo fotoalbume Záložka do knihy spája školy 

     • Oznam pre rodičov

     • Prosíme rodičov, ktorí vozia svoje deti do školy autom,

      aby z dôvodu bezpečnosti ostatných detí, nezachádzali autom

      až do areálu školy. Ďakujeme za ochotu a za pochopenie.  

     • ROZHODNUTIE MŠVVaŠ SR

     • Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní  s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania rozhoduje  pre základné školy:

      •  mimoriadne prerušuje skupinové vyučovanie v základných umeleckých školách,
      •  mimoriadne prerušuje záujmové vzdelávanie v školách a školských zariadeniach; riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností záujmové vzdelávanie dištančnou formou

      1. výlety a exkurzie,
      2. športové výcviky a školské športové súťaže,
      3. pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode,
      4. kurzy na ochranu života a zdravia,
      5. kurzy pohybových aktivít v prírode,
      6. saunovanie,
      7. dni otvorených dverí

      do termínu skončenia výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie.

      • Zároveň oznamujeme rodičom, že nosenie rúšok je povinné od 12.10.2020 aj na prvom stupni základnej školy. Preto žiadame zákonných zástupcov aby svoje deti vybavili 2 rúškami. 
     • Začiatok nového školského roka 2020/2021

     • Streda 2. septembra 2020 nebola obyčajná, ale mimoriadna. Prečo? Opäť sa po letných prázdninách otvorila brána našej základnej školy. Mimoriadna bola aj pre mimoriadnu situáciu, ktorú spôsobila druhá vlna ochorenia Covid 19. Úsmevy, privítania a radosť na tvárach najmenších žiačikov- prváčikov i starších žiakov  veru nechýbali. Všetci sme sa na nich po dvojmesačnej prestávke veľmi tešili. Pani riaditeľka PaedDr. Martina Ezechiášová sa všetkých žiakom, rodičom prvákov,a zamestnancom školy  prihovorila mimoriadne cez školský rozhlas a všetkým zaželala úspešný nový školský rok. Vo fotogalérii Začiatok nového školského roka 2020/2021 si môžete pozrieť dojmy z prvého školského dňa.

     • Informácie k otvoreniu školského roka

     • Otvorenie školského roka 2020/2021 je dňa 2.9.2020 (streda) o 8,30 hod.

      Nástup žiakov do školy je povinný.

      Otvorenie školského roka sa uskutoční individuálne v jednotlivých triedach bez sprievodcov, okrem žiakov 1. ročníka, ktorých môže sprevádzať jeden zákonný zástupca s rúškom.

      Žiaci do budovy školy vstupujú  nasledovne:

       6. až 9. ročník cez hlavný vchod a ročníky 1. až 5.   cez  pravý bočný únikový východ.

      Pri oboch vstupoch  do budovy školy bude vykonaný ranný filter (meranie teploty bezdotykovým teplomerom) a povinná dezinfekcia rúk.

      Vstup do budovy školy je možný len s rúškom.

      Pred vstupom do budovy školy sú žiaci povinní odovzdať vyplnený a zákonným zástupcom podpísaný zdravotný dotazník a vyhlásenie o bezinfekčnosti. Bez podpísaných tlačív žiak nemôže vojsť do budovy školy.

      Prvý školský deň sa v školskej jedálni nevarí a nie je v činnosti ani školský klub detí. 

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom
   • zskamenec@gmail.com
   • 0465465350 vedenie školy 0911 876 001 0904032102 ekonómka 0904 194 347 školská jedáleň
   • Školská 192/8, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom Slovakia
   • 36126721
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje