• Začiatok nového školského roka

     • Brány našej základej školy sa opäť otvoria v stredu 2.septembra 2020 o 8:30 hod. Tešíme sa na vás!

      Všetkým žiakom prajeme radostný a úspešný školský rok 2020/2021!

      Učiteľom a zamestnancom školy prajeme veľa síl, entuziazmu, radosti a spokojnosti! 

     • Oznam - separovaný zber

     • Riaditeľstvo základnej školy oznamuje rodičom a občanom Kamenca pod Vtáčnikom ,že sa dočasne  pozastavuje zber všetkých druhotných surovín (papier, elektrospotrebiče,..) v našej základnej škole, preto prosíme aby ste  nenosili  do areálu základnej školy  žiadne druhorné suroviny.  Za pochopenie ďakujeme.

     • Informácie pre rodičov a žiakov pred nástupom do školy.

     • Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy zdravotný dotazník a vyhlásenie, že dieťa neprejavuje príznaky akútneho ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Nástup žiakov do školy je povinný.

      Priloha_c.1-_Vyhlasenie_rodica_zac.sk.rok.docx​​​​​​​

      Priloha_c._2_-Vyhlasenie_bezinfekc._zac.rok.docx

      Začiatok školského roku je 2.9. (t.j. streda) 2020 o 8,30 hod.

      Zákonný zástupca


      • Zodpovedá za dodržiavane hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).  
      • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
      •  Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2020/2021.
      •  Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy čestné prehlásenie (príloha č.1)alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 2).  
      • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.
      • Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
      • Pri ceste do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.
      • Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú s výnimkou žiakov prvého ročníka základnej školy. Žiaka môže v budove školy sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca.
      •  Odporúčame minimalizovanie zhromažďovania osôb pred základnou školou.
     • Letná škola nás baví !

     • Projekt Letná škola sa v našej škole uskutočnil v termíne od 10.08. do 14.08.2020. Zúčastnilo sa jej 17 detí  1. - 6. ročníka pod vedením pani učiteľky Mgr. Zuzany Babničovej Kytkovej. Každý deň bol nabitý zaujímavými vzdelávacími aktivitami. V pondelok sme sa učili, ako sa v minulosti vyrábali knihy.Každý žiak si vyrobil svoj prázdninový denník, do ktorého si zaznamenával zážitky a poznatky z každého dňa. Naším prvým záznamom bolo zbieranie liečivých  byliniek a vyhľadávanie  informácií o nich v atlase liečivých rastlín. V utorok sme sa učili spracovať ovčie rúno: čistiť, česať, plstiť,priasť. V stredu sme spoločne hľadali poklad, pričom sme si "potrápili "hlavičky pri riešení matematických úloh a rôznych hádanok, ktoré nás viedli k nájdeniu pokladu. Po posilnení sa sladkou odmenou z pokladu sme si do denníčkov urobili ďalší záznam a nalepili vysušené bylinky. Vo štvrtok  k nám  zavítalo planetárium z Hvezdárne Partizánske. Po prezentácii sme si s lektormi zopakovali i rozšírili naše vedomosti o vesmíre. Vyrobili sme si aj vesmírnu sondu a na školskom dvore sme spoločne odpalovali rakety. V piatok sme privítali pána keramikára, ktorý nám porozprával o histórii a vývoji hrnčiarstva. Každý z nás si vytočil na hrnčiarskom kruhu svoj vlastný hrnček či misku. Na záver letnej školy každý žiak dostal tričko ako spomienku na krásny prázdninový zážitok.  Vo fotogalérii Letná škola nás baví ! si môžete pozrieť  fotografie.

     • Oznam rodičom

     • Riaditeľka školy oznamuje rodičom, že letná škola sa v čase od 17.8.2020 do 21.8.2020 nebude konať z dôvodu nízkeho počtu prihlásených žiakov. 

     • Slávnostné ukončenie školského roka

     • Koniec školského roka sme oslávili, ako sa patrí: slávnostným príhovorom pani riaditeľky PaedDr. Martiny Ezechiášovej,  hudobným vystúpením mladších žiačok a pani vychovávateľky, vyhodnotením a odmenením najlepších žiakov. Záver patril už tradične deviatakom, ktorí sa veselo rozlúčili s učiteľmi, mladšími kamarátmi a všetkými, ktorí ich sprevádzali 9 rokov. Vo fotogalérii Slávnostné ukončenie školského roka si pozrite fotografie 

     • Odmena pre krúžok Ľúbime kvások

     • O činnosti krúžku Ľúbime kvások sa dozvedeli aj propagátorky kváskovania na Slovensku a autorky knihy Kváskovanie Naty Žúreková Štefková a Ing. Daniela Rau. Veľmi sa potešili malým-veľkým pekárskym úspechom našich žiačikov a poslali im 20kg múky. Veľmi nás to potešilo. To sa bude kváskovať v novom školskom roku !   Vo fotogalérii Odmena pre krúžok Ľúbime kvások nájdete  fotografie krúžku.

     • OZNAM

     • Vážení rodičia, milí žiaci.

      Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020 sa uskutoční 30.6. 2020 o 9,00 hod. v budove školy. Príchod žiakov je o 8,30 hod. Je nutné, aby každý žiak mal svoje rúško. V tento deň sa nevarí a  ŠKD nie je v prevádzke. Žiaci budú odchádzať zo školy po odovzdaní vysvedčení triednymi učiteľmi približne o 10,30 hod.

     • 2% z dane. Ešte stále nám môžete pomôcť!

     • Vážení rodičia a priatelia školy,

      pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

       

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

      Finančné prostriedky budú použité na:

      ·         skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole

      ·         skvalitnenie vybavenia školy

      UPOZORNENIE COVID-19

      Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov je možné podať do konca druhého kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie.

      Príklad: vláda vyhlási skončenie pandémie v júli 2020, vyhlásenie spolu s potvrdením treba podať do 30. septembra 2020.

      Viac informácií:

      Údaje o prijímateľovi:

      Obchodné meno: Rodičovské združenie pri  ZŠ a MŠ v Kamenci pod Vtáčnikom

      IČO: 37913328

      Právna forma: Občianske združenie

      Sídlo: Školská 192/8,  Kamenec pod Vtáčnikom, 97244 

       

       

       

       

     • Škola v prírode sa presúva!

     • Vážení rodičia a žiaci.

      Z dôvodu mimoriadnej situácie súvisiacej s karanténnymi opatreniami COVID-19 sa  škola v prírode pôvodne plánovaná na obdobie od 11.05.2020 do 15.05.2020 presúva na obdobie od 21.09.2020 do 25.09.2020.

      Na základe uvedeného, ak bola naplánovaná škola v prírode a v období mimoriadnej situácie ju nebolo možné uskutočniť (t.j. použiť príspevok), príspevok pôvodne pridelený na žiakov štvrtého ročníka bude možné použiť na týchto žiakov v nasledujúcom školskom roku (t.j. keď budú žiakmi piateho ročníka), avšak s obmedzením do 31. decembra 2020 (týka sa to žiakov, ktorí si dotáciu už v predchádzajúcom štvorročnom období nevyčerpali). Ostatné podmienky  účasti v škole v prírode zostávajú nezmenené. 

     • Baltie 2020 školské kolo

     • Vo štvrtok 25. júna 2020 sa uskutočnilo školské kolo programátorskej súťaže Baltie. Zúčastnili sa ho 8 žiakov 2.-8. ročníka, ktorí súťažili v 3 vekových kategóriách. Krajské kolo sa uskutoční v septembri. Do galérie Baltie 2020 školské kolo boli pridané fotografie.

     • Matematický klokan

     • Aj  tento školský rok sme sa zapojili do obľúbenej matematickej súťaže Matemartický klokan. Tento rok sa súťaž konala on -line a zúčastnilo sa jej 25 žiakov 1.-7.ročníka.  Matematický klokan 

     • Oznam pre rodičov a žiakov 6.-9. ročníka

     • cestne_prehlasenie_rodica.pdf

      Žiadame Vás, aby ste si dôsledne preštudovali nasledujúce pokyny, riadili sa nimi a dôsledne ich dodržiavali:  

      • Nástup žiakov 6. až 9. ročníka od 22.06.2020 je dobrovoľný a je zisťovaný dotazníkom pre  rodičov pomocou aplikácie EduPage.  
      • Žiaci ročníkov 1.-5. budú mať v tomto období  štyri vyučovacie hodiny denne, žiaci 6.-9. ročníka 5 vyučovacích hodín denne.
      • Triedni učitelia podajú informácie o rozvrhu v jednotlivých triedach do konca týždňa prostredníctvom elektronickej komunikácie.
      • Žiaci, ktorí sa nezúčastnia vyučovacieho procesu v škole budú vzdelávaní tak, ako je to pri ich neprítomnosti v štandardnom režime napr. chorobe, resp. podľa možností školy a vyučujúcich. 
      • Nástup žiakov do školy je  o 7:30 hod.
      • Žiaci na začiatok vyučovania čakajú pred hlavným vchodom, kde bude vykonaný vstupný zdravotný filter.
      •  Do budovy školy rodičia vstupovať nesmú!
      • Odporúčame minimalizovanie zhromažďovania osôb pred základnou školou .

      Harmonogram vyučovania:

               1. hodina    07.45 hod. -  08.30 hod.

               2. hodina    08.40 hod. -  09.25 hod. 
               3. hodina    09.45 hod. -  10.30 hod.
               4. hodina    10.40 hod. -  11.25 hod.

               5.hodina     11.35 hod. -  12.20 hod.

      Rodič:

      • zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).  
      • zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.
      • zodpovedá za dodržiavanie pokynov riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky základnej školy do konca školského roku 2019/2020. 
      • predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha dokumentu).  V prípade, že nemáte možnosť vytlačiť toto vyhlásenie, dostane ho dieťa pri nástupe do školy a je potrebné ho doniesť podpísaný na druhý deň.
      • v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
      • zabezpečí pre dieťa prezuvky.
      • oznámi neprítomnosť dieťaťa v škole a odhlási dieťa do 7,30 hod. z obeda v školskej jedálni. Obedy sa nesmú preberať zákonným zástupcom ani počas prvého dňa neprítomnosti dieťaťa na vyučovaní. 

      V Kamenci pod Vtáčnikom, 16.6.2020             PaedDr. Martina Ezechiašová
                                                                                       riaditeľka školy

       

      Čestné prehlásenie je v prílohe tohto dokumentu: 

       

     • Prvácke projekty

     • Aj naši šikovní prváci majú radi projekty. Vytvorili ich neúrekom: Deň Zeme, Deň vody, Moje obľúbené zvieratko, Živočíchy našej prírody, Vítame jar. Pozrite si tvorivosť našich prváčikov vo fotogalérii  Prvácke projekty boli pridané fotografie.

     • Máme úspešnú riešiteľku chemickej olympiády

     • 6. 5.2020 sa uskutočnilo okresné kolo chemickej olympiády dištančnou on line formou. Žiačka 9.triedy Lucia Benková  sa stala úspešnou riešiteľkou. Lucii blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme jej v štúdiu na strednej škole veľa úspechov!

     • OZNAM RODIČOM

     • Riaditeľka  a zriaďovateľ Základnej školy, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom oznamujú, že vyučovanie pre žiakov 1. - 5. ročníka začne znovu 1.6. 2020  v rozsahu 4. vyučovacie hodiny denne.

      Školský klub detí bude otvorený pre žiakov 1.- 4. ročníka  do 15,30 hod. Ranná prevádzka družiny nebude. V prevádzke bude aj ŠJ pre žiakov, ktorí sa zúčastnia vyučovania.

      O organizácii vyučovania budeme informovať na stránkach školy.

      Zároveň oznamujeme, že spúšťame on-line prieskum záujmu rodičov o umiestnenie dieťaťa v škole, ŠKD a stravovanie v ŠJ pomocou aplikácie EduPage.

     • Dobrá rada je nad zlato, čítajte knihy!

     • Vo fotogalérii Dobrá rada je nad zlato, čítajte knihy!  si pozrite tvorivé nápady našich tretiakov 

           Všetko je tak, ako má byť. Pre dobré zdravie je veľmi dobré prijať chod vesmíru. Veríme, že mnohí z vás počas povinnej karantény našli v sebe rôzne talenty a využili voľný čas na relax a tvorivosť v rôznych oblastiach. My, tretiaci, sme počas tejto doby stihli s pani učiteľkou prečítať našu povinnú Čítanku pre tretí ročník ZŠ. Aby sme si svoje čitateľské schopnosti rozšírili, začali sme čítať Studničku. Je to staršie vydanie Čítanky pre 2. ročník z roku 1996. Zistili sme, že čítanie z nej je pohodové.

           Knihy sú skvelé. Nielenže nám otvárajú bránu k múdrosti a rozširujú naše obzory, ale robia nás aj lepšími ľuďmi, výborne si pri nich oddýchneme. Zároveň zlepšujú kvalitu nášho života. A to je hŕstka dôvodov, prečo je dobré čítať knihy. V prípade dobrých kníh, nejde o to, koľko ich prečítate, ale  koľko z nich prejde skrz na skrz priamo do vás. Alan Bennett povedal: „Kniha je nástrojom, ktorý zapaľuje predstavivosť.” A v nás zapálila našu fantáziu spisovateľka Krista Bendová  v rozprávaní Dobré rady pre žiakov. V nej sa nachádzajú takéto vtipné rady:

      Rada č. 1: Do zošita sa snažíme písať vždy len rukou. V zuboch pero nedržíme, lebo by sme ho mohli prehltnúť a mohli by sme dostať zápal slepého pera.

      Rada č. 2: Ak chceš dostať samé jednotky, musíš si nájsť takú pani učiteľku, ktorá píše samé jednotky, hoci by bývala na konci sveta.

           Aj my Vám prinášame podobné rady. Posúďte sami, ako sa nám to podarilo. Veríme, že sa Vám nejaká z našich rád po príchode do školy osvedčí. Priložené fotografie sú bez akejkoľvek grafickej a obsahovej úpravy.

      Tešíme sa na Vás v škole!

                                                                             Vaši tretiaci s triednou pani učiteľkou

       

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom
   • zskamenec@gmail.com
   • 0465465350 vedenie školy 0911 876 001 0904032102 ekonómka 0904 194 347 školská jedáleň
   • Školská 192/8, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom Slovakia
   • 36126721
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje