• Ponuka našej školy

     • vzdelávanie v cudzom jazyku od 1.. ročníka v modernej jazykovej učebni
     • práca s počítačmi v modernej počítačovej  učebni
     • kvalifikovaní učitelia
     • prezentácia školy na internete
     • kvalitná príprava žiakov na prijímacie pohovory na strednú školu
     • príprava žiakov na súťaže a predmetové olympiády
     • príjemný pobyt ráno a popoludní v Školskom klube detí
     • pre žiakov 1. – 4. ročníka pobyt v škole v prírode
     • pre žiakov 7. ročníka lyžiarsky výcvik
     • pre žiakov 2. – 4. ročníka plavecký výcvik
     • využitie športového areálu a telocvične na športové aktivity, súťaže, krúžky
     • zmysluplné trávenie voľného času v rôznych  záujmových krúžkoch
     • využívanie oddychového areálu na školskom dvore
     • stravovanie v školskej jedálni
     • súťaže triednych kolektívov v zbere odpadových surovín, v úprave tried
     • organizovanie odborných exkurzií, školských výletov a kultúrnych podujatí
     • vydávanie školskej ročenky
     • spolupráca rodiny a školy založenú na vzájomnom aktívnom partnerstve
     • bezbariérový prístup do školskej budovy
     • služby a činnosť výchovného poradcu
     • nové formy vyučovania zamerané na rozvoj kreativity žiakov

      

     •  práca kvalifikovaných učiteľov na projektoch:
     •  Škola podporujúca zdravie
     • Čas premien
     • Európsky deň jazykov
     • Noc s Andersenom
     • Noc čítania Biblie
     • eTestovanie
     • Enviroprojekt
     • Projekt Jazykové laboratóriá
     • Otvorená škola
     • Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc 
     • Cesta k emocionálnej zrelosti

      

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom
   • 0465465350 vedenie školy
    0911 876 001
    0904032102 ekonómka
    0904 194 347 školská jedáleň
   • Školská 192/8,
    972 44 Kamenec pod Vtáčnikom
    Slovakia
   • 36126721
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje